Yêu cầu tối thiểu của mẫu chủ đề XML Blogger

Bạn đang muốn tạo mẫu template Blogspot từ một trang trống? Việc đầu tiên của bạn là cần tìm hiểu qua những yêu cầu bắt buộc trong một mẫu XML của chủ đề bao gồm các thẻ nào?

Yêu cầu tối thiểu của mẫu chủ đề XML Blogger

Các thẻ bắt buộc

Mã dưới đây là mức tối thiểu bắt buộc để bắt đầu viết một mẫu mới.

DOCTYPE, cũng như các thẻ thông thường <html/>, <head/><body/> được yêu cầu, như đối với cấu trúc của một trang web chuẩn.

Đối với thẻ XML của Blogger, những thẻ bố cục bắt buộc:

  • <b:skin/>: Thẻ giao diện chứa các định nghĩa biến hoặc các tệp CSS. thẻ phải được đặt trong <head></head>
  • <b:section/>: Vùng xác định các nhóm tiện ích, yêu cầu ít nhất 1 thẻ b:section cho phép bổ sung các tiện ích có tham số showaddelement=‘yes’. Thẻ phải được đặt trong <body></body>
  • <b:widget/>: Thẻ tiện ích, yêu cầu ít nhất 1 tiện ích tốt nhất là Blog1. Các <b:widget/> cần phải được đặt trong <b:section></b:section>

Mã XML tối thiểu

Copy

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

 <head>    <!--META, LINK, JAVASCRIPT-->    <b:skin><![CDATA[    <!--CSS CODE-->    ]]></b:skin>    <!--META, LINK, JAVASCRIPT-->  </head>

  <body>    <!--BẮT ĐẦU CẤU TRÚC HTML-->    <b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>

      <b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'></b:widget>

    </b:section>    <!--KẾT THÚC CẤU TRÚC HTML-->  </body>

</html>

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago