Tùy biến thời gian hiển thị bài viết trong widget Blog1 version 2

Trong template layouts version 3 chỉ còn 2 thẻ dữ liệu hiển thị thời gian đó là data:post.date hiển thị ngày đăng bài và data:post.lastUpdated hiển thị thời gian cập nhật mà các tùy chọn hiển thị trong cấu hình thời gian sắp xếp không rõ ràng so với tiếng Việt, bạn có thể nhìn hình minh họa dưới đây để rõ hơn

Như vậy nếu chọn đầy đủ thì tháng đứng trước ngày, nếu chọn thời gian thì chỉ có thời gian mà không có ngày…, tuy nhiên có một tùy biến sử dụng hàm b:eval sắp xếp thời gian hiển thị cho nên chúng ta có thể vận dụng tính năng này sắp xếp lại thời gian.

Các bạn xem ví dụ dưới đây

+ Thời gian đăng bài:


<b:eval expr='data:post.date format &quot;dd MMM, yyyy&quot; '/>

cho ra thời gian hiển thị ví dụ: 26 thg 6, 2018

+ Thời gian cập nhật:


<b:eval expr='data:post.lastUpdated format &quot;dd MMM, yyyy&quot; '/>

cho ra thời gian ví dụ: 26 thg 7, 2018

Bây giờ chúng ta có thể kết hợp đặt thẻ dữ liệu trong template như sau:

+ Thời gian đăng bài:


<span class='post-published'>

<b:eval expr='data:post.date format &quot;dd MMM, yyyy&quot; '/>

<data:widgets.Blog.first.allBylineItems.timestamp.label/> <data:post.date/>

</span>

Hiển thị ví dụ: 24 thg 6, 2018 lúc 12:20 CH

+ Thời gian cập nhật


<span class='post-updated'>

<b:eval expr='data:post.lastUpdated format &quot;dd MMM, yyyy&quot; '/>

<data:widgets.Blog.first.allBylineItems.timestamp.label/> <data:post.lastUpdated/>

</span>

Hiển thị ví dụ: 24 thg 6, 2018 lúc 14:30 CH

Trong đó bạn phải cấu hình thời gian hiền thị của widget Bài đăng trên Blog trong Bố cục chỉ chọn thời gian như hình bên trên, và chữ “lúc” bạn có thể thay bằng dấu “-” hay ký tự bất kỳ nó sẽ hiển thị theo thẻ dữ liệu <data:widgets.Blog.first.allBylineItems.timestamp.label/>, nếu bạn để trống nó không hiển thị ký tự.

Chấm hết bài!!!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago