Tổng hợp một số khóa registry vô hiệu hóa tính năng Windows 10

Tổng hợp các lệnh thêm giá trị khóa vào registry editor trực tiếp trong cmd dưới đây được mình biên soạn sẵn giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm và thực hiện khi muốn vô hiệu hóa một tính năng nào đó trong Windows 10 thay vì phải tìm và thiết lập trong group policy. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng khi rebuild lại Windows 10, tạo tệp batch…

win-10-registry-tweaks
win-10-registry-tweaks

Cách thêm registry trực tiếp

Mở dấu nhắc lệnh (run as admin) sao chép các lệnh tương ứng với tính năng muốn vô hiệu hóa, nếu muốn kích hoạt trở lại thêm reg trong mục Default settings

– Clear history of recently opened documents on exit

Copy
reg add "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer" /v "ClearRecentDocsOnExit" /t REG_DWORD /d 1 /f

+ Default settings

reg delete “HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer” /v “ClearRecentDocsOnExit” /f


– Remove Nofications and Action Center

Copy
reg add "HKCUSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsExplorer" /v "DisableNotificationCenter" /t REG_DWORD /d 1 /f

+ Default settings

reg delete “HKCUSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsExplorer” /v “DisableNotificationCenter” /f


– Remove the People Bar from the taskbar

Copy
reg add "HKCUSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsExplorer" /v "HidePeopleBar" /t REG_DWORD /d 1 /f

+ Default settings

reg delete “HKCUSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsExplorer” /v “HidePeopleBar” /f


– Remove “Recently added” list from Start menu

Copy
reg add "HKCUSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsExplorer" /v "HideRecentlyAddedApps" /t REG_DWORD /d 1 /f

+ Default settings

reg delete “HKCUSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsExplorer” /v “HideRecentlyAddedApps” /f


– Show suggestions occasionnaly in Start

Copy
+ Disable

reg add “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager” /v SubscribedContent-338388Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f

+ Default settings

reg add “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager” /v SubscribedContent-338388Enabled /t REG_DWORD /d 1 /f


– Turn off auto install suggestapps

Copy
reg add "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add “HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager” /v “SilentInstalledAppsEnabled” /t REG_DWORD /d 0 /f

+ Default settings

reg add “HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager” /v “SystemPaneSuggestionsEnabled” /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add “HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager” /v “SilentInstalledAppsEnabled” /t REG_DWORD /d 1 /f


– Show first sign-in animation

Copy
+ Disable

reg add “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem” /v “EnableFirstLogonAnimation” /t REG_DWORD /d 0 /f

+ Default settings

reg delete “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem” /v “EnableFirstLogonAnimation” /f


– Do not show Windows tips

Copy
reg add "HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsCloudContent" /v "DisableSoftLanding" /t REG_DWORD /d 1 /f

+ Default settings

reg delete “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsCloudContent” /v “DisableSoftLanding” /f


– Turn off Microsoft consummer experiences

Copy
reg add "HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsCloudContent" /v "DisableWindowsConsumerFeatures" /t REG_DWORD /d 1 /f

+ Default settings

reg delete “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsCloudContent” /v “DisableWindowsConsumerFeatures” /f


– Allow Cortana

Copy
+ Disable

reg add “HKCUControl PanelInternationalGeo” /v “Nation” /t REG_SZ /d 251 /f

reg add “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionSearch” /v “SearchboxTaskbarMode” /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsWindows Search” /v “AllowCortana” /t REG_DWORD /d 0 /f

+ Default settings

reg add “HKCUControl PanelInternationalGeo” /v “Nation” /t REG_SZ /d 251 /f

reg add “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionSearch” /v “SearchboxTaskbarMode” /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsWindows Search” /v “AllowCortana” /t REG_DWORD /d 0 /f


– Allow Cortana above lockscreen

Copy
+ Disable

reg add “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsWindows Search” /v “AllowCortanaAboveLock” /t REG_DWORD /d 0 /f

+ Default settings

reg delete “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsWindows Search” /v “AllowCortanaAboveLock” /f


– Allow search and Cortana to use location

Copy
+ Disable

reg add “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsWindows Search” /v “AllowSearchToUseLocation” /t REG_DWORD /d 0 /f

+ Default settings

reg delete “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsWindows Search” /v “AllowSearchToUseLocation” /f


– Allow suggested apps in Windows Ink Workspace

Copy
+ Disable

reg add “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsInkWorkspace” /v “AllowSuggestedAppsInWindowsInkWorkspace” /t REG_DWORD /d 0 /f

+ Default settings

reg delete “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsInkWorkspace” /v “AllowSuggestedAppsInWindowsInkWorkspace” /f


– Allow suggested apps in Windows Ink Workspace

Copy
+ Disable

reg add “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsInkWorkspace” /v “AllowWindowsInkWorkspace” /t REG_DWORD /d 0 /f

+ Default settings

reg delete “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsInkWorkspace” /v “AllowWindowsInkWorkspace” /f


– Turn off Auto Play

Copy
net stop PlugPlay

reg add “HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicesPlugPlay” /v “DelayedAutoStart” /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer” /v “NoDriveTypeAutoRun” /t REG_DWORD /d 0x00000FF /f

reg add “HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer” /v “NoDriveTypeAutoRun” /t REG_DWORD /d 0x00000FF /f

reg add “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionNotificationsSettingsWindows.SystemToast.AutoPlay” /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f

+ Default settings

net start PlugPlay

reg add “HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicesPlugPlay” /v “DelayedAutoStart” /t REG_DWORD /d 1 /f

reg delete “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer” /v “NoDriveTypeAutoRun” /f

reg delete “HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer” /v “NoDriveTypeAutoRun” /f

reg delete “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionNotificationsSettingsWindows.SystemToast.AutoPlay” /f


– Turn off location

Copy
reg add "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionDeviceAccessGlobal{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "Value" /t REG_SZ /d "Deny" /f

reg add “HKCUSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionSensorPermissions{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}” /v “SensorPermissionState” /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add “HKLMSYSTEMCurrentControlSetServiceslfsvcServiceConfiguration” /v “Status” /t REG_DWORD /d 0 /f

+ Default settings

reg add “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionDeviceAccessGlobal{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}” /v “Value” /t REG_SZ /d “Allow” /f

reg add “HKCUSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionSensorPermissions{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}” /v “SensorPermissionState” /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add “HKLMSYSTEMCurrentControlSetServiceslfsvcServiceConfiguration” /v “Status” /t REG_DWORD /d 1 /f


– Turn off OneDrive

Copy
taskkill /f /im OneDrive.exe

reg add “HKLMSoftwarePoliciesMicrosoftWindowsOneDrive” /v “DisableFileSyncNGSC” /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add “HKCRWow6432NodeCLSID{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}” /v “System.IsPinnedToNameSpaceTree” /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add “HKCRCLSID{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}” /v “System.IsPinnedToNameSpaceTree” /t REG_DWORD /d 0 /f

reg delete “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun” /v “OneDrive” /f

+ Default settings

reg delete “HKLMSoftwarePoliciesMicrosoftWindowsOneDrive” /f

reg add “HKCRWow6432NodeCLSID{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}” /v “System.IsPinnedToNameSpaceTree” /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add “HKCRCLSID{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}” /v “System.IsPinnedToNameSpaceTree” /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun” /v “OneDrive” /t REG_SZ /d “”C:Users%USERNAME%AppDataLocalMicrosoftOneDriveOneDrive.exe” /background” /f


– Turn off apps auto download and install update

Copy
reg add "HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsStore" /v "AutoDownload" /t REG_DWORD /d 2 /f

+ Default settings

reg delete “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsStore” /v “AutoDownload” /f


– Turn off the Store application

Copy
reg add "HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add “HKCUSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsStore” /v “RemoveWindowsStore” /t REG_DWORD /d 1 /f

+ Default settings

reg delete “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsStore” /v “RemoveWindowsStore” /f

reg delete “HKCUSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsStore” /v “RemoveWindowsStore” /f


– Turn off Automatic Maintenance

Copy
reg add "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionScheduleMaintenance" /v "MaintenanceDisabled" /t REG_DWORD /d 1 /f

+ Default settings

reg delete “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionScheduleMaintenance” /v “MaintenanceDisabled” /f


– Turn off Windows Defender Antivirus

Copy
reg delete "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun" /v "SecurityHealth" /f

reg add “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows Defender” /v “DisableAntiSpyware” /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionNotificationsSettingsMicrosoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI” /v “Enabled” /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add “HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicesSecurityHealthService” /v “DelayedAutoStart” /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add “HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicesSecurityHealthService” /v “Start” /t REG_DWORD /d 3 /f

reg add “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer” /v “SettingsPageVisibility” /t REG_SZ /d “hide:windowsdefender” /f

+ Default settings

reg delete “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows Defender” /v “DisableAntiSpyware” /f

reg delete “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionNotificationsSettingsMicrosoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI” /f

reg delete “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer” /v “SettingsPageVisibility” /f

reg add “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun” /v “SecurityHealth” /t REG_EXPAND_SZ /d “%ProgramFiles%Windows DefenderMSASCuiL.exe” /f

reg add “HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicesSecurityHealthService” /v “DelayedAutoStart” /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add “HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicesSecurityHealthService” /v “Start” /t REG_DWORD /d 2 /f

net start SecurityHealthService


– Turn off Windows Defender SmartScreen

Copy
reg add "HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftMicrosoftEdgePhishingFilter" /v "EnabledV9" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsSystem” /v “EnableSmartScreen” /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionNotificationsSettingsMicrosoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI” /v “Enabled” /t REG_DWORD /d 0 /f

+ Default settings

reg delete “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftMicrosoftEdge” /f

reg delete “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsSystem” /f

reg delete “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionNotificationsSettingsMicrosoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI” /f


Tiếp tục cập nhật…

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *