Tích hợp trình xem ảnh Windows Photo Viewer vào menu open with trong Windows 10

Trình xem ảnh mặc định của Windows trên các phiên bản trước đây đã được thay thế bằng ứng dụng xem ảnh Photos trong Windows 10 mà khi bạn muốn xem một bức ảnh đã lưu trên máy tính khi bạn chuột phải bức ảnh đó chọn open with sẽ không thấy dòng Windows Photo Viewer mà chỉ có ứng dụng Photos hoặc các phần mềm xem ảnh mà bạn đang cài trong máy.

windows-photo-viewer_2
windows-photo-viewer_2

Nếu bạn muốn thêm lại windows photos viewer vào memu open with bạn có thể tham khảo hướng dẫn nhanh dưới đây bằng cách thêm các khóa sau vào Registry Editor.

Bước 1: Mở Notepad

Bước 2: Chép đoạn mã sau vào Notepad

Copy
Windows Registry Editor Version 5.00

; Change Extension’s File Type

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClasses.jpg]

@=”PhotoViewer.FileAssoc.Tiff”

; Change Extension’s File Type

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClasses.jpeg]

@=”PhotoViewer.FileAssoc.Tiff”

; Change Extension’s File Type

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClasses.gif]

@=”PhotoViewer.FileAssoc.Tiff”

; Change Extension’s File Type

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClasses.png]

@=”PhotoViewer.FileAssoc.Tiff”

; Change Extension’s File Type

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClasses.bmp]

@=”PhotoViewer.FileAssoc.Tiff”

; Change Extension’s File Type

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClasses.tiff]

@=”PhotoViewer.FileAssoc.Tiff”

; Change Extension’s File Type

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClasses.ico]

@=”PhotoViewer.FileAssoc.Tiff”


Bước 3: Lưu lại với tên photo_viewer.reg định dạng All files

windows-photo-viewer_3
windows-photo-viewer_3

Bước 4: Chạy tệp reg vừa lưu bằng cách nhấp đúp chuột vào tệp hoặc chuột phải tệp chọn Merge nhấn Yes và Ok để xác nhận thêm vào Registry.

Kết quả khi bạn chuột phải vào bức ảnh sẽ có tùy chọn Open with Windows Photo Viewer

windows-photo-viewer_1
windows-photo-viewer_1

Ngoài ra bạn còn có thể thiết lập Windows Photo Viewer thành trình xem ảnh mặc định bằng cách truy cập Settings > Apps > Default apps > Photo viewer

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago