Thêm dữ liệu có cấu trúc NewsArticle vào bài viết trong widget Blog1 version 2

NewsArticle là dạng bài báo mới nhất được Google câp nhật trên kết quả tìm kiếm thích hợp trong trang bài viết tin tức, Blog và thể thao của bạn. NewsArticle được thêm trong các trang AMP và trang không phải AMP cũng có thể thêm vào.

Thêm dữ liệu có cấu trúc NewsArticle vào bài viết trong widget Blog1 version 2

Theo giải thích của Google như sau:

Các trang bài viết không phải AMP bao gồm dữ liệu có cấu trúc có thể làm tăng khả năng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm với các tính năng kết quả chi tiết hoặc xuất hiện trong băng chuyền câu chuyện hàng đầu.

Như vậy nếu Blog của bạn có nhiều người đọc, tìm kiếm trên Google bạn có thể thêm dữ liệu có cấu trúc NewsArticle vào bài viết. Cách thực hiện tương đối đơn giản sử dụng mã JSON-LD theo các bước sau:

Đăng nhập vào Blogger > Chọn Chủ đề > Chỉnh sửa HTML > Chuyển đến tiện ích > Blog1 > tìm và mở rộng thẻ tag <b:includable id=’post’ var=’post’>…</b:includable> chèn đoạn script sau ngay dưới thẻ tag <b:include data=’post’ name=’postFooter’/>

Copy

    <b:if cond='data:view.isSingleItem'>

      <script type="application/ld+json"> {

    "@context": "http://schema.org",

    "@type": "NewsArticle",

    "mainEntityOfPage": {

        "@type": "WebPage",

          "@id": "<data:blog.canonicalUrl/>"

    },

    "headline": "<data:blog.pageName/>",

    "description": "<b:if cond='data:blog.metaDescription'><data:blog.metaDescription/><b:else/><data:post.snippets.long/></b:if>",

    "image": {

        "@type": "ImageObject",

        "url": "<b:if cond='data:post.featuredImage'><data:post.featuredImage/><b:else/>https://3.bp.blogspot.com/-NzQRAz9sMNs/Wxfi-suOPqI/AAAAAAAALlM/OMy5ZzJwiRouaVNVBDxjKbsoIR6VWrNEQCLcBGAs/s1600/blogger.jpg</b:if>",

        "width": 720,

          "height": 480

    },

    "datePublished": "<data:post.date.ISO8601/>",

    "dateModified": "<data:post.lastUpdated.ISO8601/>",

    "author": {

        "@type": "Person",

        "name": "<data:post.author.name/>"

    },

    "publisher": {

        "@type": "Organization",

        "name": "<data:post.author.name/>",

      "logo": {

          "@type": "ImageObject",

          "url": "https://3.bp.blogspot.com/-NzQRAz9sMNs/Wxfi-suOPqI/AAAAAAAALlM/OMy5ZzJwiRouaVNVBDxjKbsoIR6VWrNEQCLcBGAs/s1600/blogger.jpg"

      }

      }

    } </script>

  </b:if>

Hình minh họa

Thêm dữ liệu có cấu trúc NewsArticle vào bài viết trong widget Blog1 version 2

Mặc định trong widget Blog1 version 2 đã có dữ liệu cấu trúc BlogPosting bằng thẻ <b:include data=’post’ name=’postMeta’/> tuy nhiên bạn nên đặt tại trang index thôi, bạn sửa lại như sau:

Copy

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>

  <b:include data='post' name='postMeta'/>

</b:if>

Kiểm tra bằng công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc Google

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago