Tải về Windows ADK cho Windows 10, version 1809 cài đặt offline

Windows Assessment and Deployment Kit (gọi tắt Windows ADK) cho Windows 10 là một nhóm các công cụ triển khai mới và được cải tiến để tự động hóa quá trình triển khai Windows 10 trên quy mô lớn.

Windows ADK bao gồm các công cụ cho kỹ thuật viên sử dụng tùy biến hình ảnh Windows (Windows Image) để triển khai trên quy mô lớn qua đó cũng kiểm tra chất lượng và hiệu suất của hệ thống.

ADK trong Windows 10, phiên bản 1809 bao gồm những công cụ:

Windows Assessment ToolkitWindows Performance Toolkit sử dụng đánh giá chất lượng và hiệu suất của các hệ thống hoặc thành phần.
– Các công cụ triển khai như WinPE, Sysprep và các công cụ khác mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh và triển khai hình ảnh Windows 10.

Bắt đầu với Windows 10, phiên bản 1809, Windows Preinstallation Environment (WinPE) được phát hành riêng biệt với Windows ADK. Để thêm Windows PE vào cài đặt ADK của bạn, chạy trình cài đặt adkwinpesetup.exe trong thư mục ADKWinPEAddons sau khi đã cài đặt ADK. Sau khi bạn chạy trình cài đặt, các tệp WinPE sẽ ở cùng một vị trí như trong cùng thư mục cài đặt ADK trước đó.

Hướng dẫn cài đặt

– Tải về tệp ảnh ISO ADK_Win10_1809.iso mout ra ổ ảo
– Truy cập ổ ảo chạy tệp adksetup.exe để cài đặt Windows ADK
– Sau khi cài xong ADK truy cập thư mục ADKWinPEAddons chạy tệp adkwinpesetup.exe để cài đặt Windows PE

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago