Tải về gói ngôn ngữ cho Windows 10, version 1809 và hướng dẫn cài đặt hoặc tích hợp vào bộ cài

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp gói ngôn ngữ khác ngôn ngữ mặc định của bộ cài Windows 10, version 1809 vẫn thường sử dụng bộ cài tiếng Anh (en-US). Cách tích hợp ngôn ngữ bằng phương pháp sử dụng lệnh trong cmd.

Các bạn lưu ý trong gói ngôn ngữ tải bao gồm gói ngôn ngữ cho Windows PE (boot.wim), Windows (install.wim) và Windows RE (winre.wim) và với phương pháp thực hiện bên dưới mình sẽ tích hợp tiếng Hàn Quốc ko-kr cho bộ cài Win 64 Bit (x64), trong trường hợp nếu tích hợp vào Win 32 Bit (x86) các bạn thay x64 thành x86 trong tất cả các câu lệnh bên dưới.

Bắt đầu từ Windows 10, version 1809 gói ngôn ngữ đã được điều chỉnh với một số thay đổi trong đó đáng chú ý với các gói ngôn ngữ phụ tức gói ngôn ngữ hiển thị trong Windows và không bao gồm ngôn ngữ cài đặt và ngôn ngữ phục hồi chẳng hạn như gói ngôn ngữ tiếng Việt vi-vn. Các gói ngôn ngữ phụ được lưu trong thư mục LocalExperiencePack trong tệp ISO. Xem bài viết chính thức tại đây

1. Cài đặt gói ngôn ngữ online
Mount tệp ISO của gói ngôn ngữ ra ổ ảo, ví dụ ổ ảo đó có ký tự là I

– Cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Hàn

Copy

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:I:x64langpacksMicrosoft-Windows-Client-Language-Pack_x64_ko-kr.cab

– Cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt

Khởi chạy powershell bằng quyền admin sử dụng lệnh sau cài đặt

Copy

Add-AppxProvisionedPackage -Online -FolderPath "I:LocalExperiencePackvi-vn"

2. Tích hợp vào bộ cài Windows
Mount tệp ISO của gói ngôn ngữ ra ổ ảo, ví dụ ổ ảo đó có ký tự là I

Bước 1: Tạo mới các thư mục cần thiết, sử dụng các lệnh sau để tạo mới lưu trong ổ đĩa ví dụ ổ đĩa E

– Tạo thư mục win10_x64 lưu bộ cài Windows

Copy

md E:windowswin10_x64

– Tạo thư mục x64 lưu tập tin gắn kết install.wim

Copy

md E:imagesx64

– Tạo thư mục winpe mount tập tin boot.wim

Copy

md E:mountwinpe

– Tạo thư mục windows mount install.wim

Copy

md E:mountwindows

– Tạo thư mục winre mount winre.wim

Copy

md E:mountwinre

Bước 2: Mount bộ cài Windows ra ổ ảo (chuột phải iso chọn mount) chẳng hạn ổ ảo sau khi mount có ký tự ổ đĩa là F

Bước 3: Copy tất cả trong ổ ảo F vào thư mục lưu bộ cài win10_x64

Copy

xcopy F: E:windowswin10_x64 /s /i

Bước 4: Xem thông tin tập tin install.wim trong thư mục sources của thư mục win10_x64 bao gồm những phiên bản nào

Copy

Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:windowswin10_x64sourcesinstall.wim

Bước 5: Xuất phiên bản Pro trong install.wim thành tệp install.wim mới và lưu trong thư mục x64

Copy

Dism /Export-Image /SourceImageFile:F:sourcesinstall.wim /SourceIndex:6 /DestinationImageFile:E:imagesx64install.wim

Bước 6: Mout ba tập tin gắn kết boot.wim, install.wim và winre.wim

– Mount tập tin boot.wim trong thư mục sources của thư mục win10_x64 vào thư mục winpe của thư mục mount

Copy

Dism /mount-image /imagefile:E:windowswin10_x64sourcesboot.wim /index:2 /mountdir:E:mountwinpe

– Mount tập tin install.wim trong thư mục images vào thư mục windows của thư mục mount

Copy

Dism /Mount-Image /ImageFile:E:imagesx64install.wim /Index:1 /MountDir:E:mountwindows

– Mount tập tin winre.wim trong thư mục recovery theo đường dẫn windowssystem32 của thư mục windows đã mount vào thư mục winre của thư mục mount

Copy

Dism /Mount-Image /ImageFile:E:mountwindowswindowssystem32recoverywinre.wim /Index:1 /MountDir:E:mountwinre

Bước 7: Tích hợp gói ngôn ngữ

– Tích hợp ngôn ngữ cho winpe (boot.wim)

Với WinPE bạn cần tích hợp 3 gói ngôn ngữ cài đặt bao gồm những gói ngôn ngữ cài đặt có tên sau:

Copy

lp.cab

WinPE-Setup_ko-kr.cab

WinPE-Setup-Client_ko-kr.cab

Một số ngôn ngữ ví dụ như tiếng Hàn, Nhật, Trung Quốc… cần thêm gói ngôn ngữ hỗ trợ ví dụ:

Copy

WinPE-FontSupport-KO-KR.cab

Các lệnh tích hợp:

Copy

Dism /Image:E:mountwinpe /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsko-krlp.cab"

Dism /Image:E:mountwinpe /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsko-krWinPE-Setup_ko-kr.cab"

Dism /Image:E:mountwinpe /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsko-krWinPE-Setup-Client_ko-kr.cab"

Dism /Image:E:mountwinpe /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsWinPE-FontSupport-KO-KR.cab"

– Tích hợp ngôn ngữ cho winre (winre.wim)

Với WinRE bạn cần 10 gói ngôn ngữ cài đặt bao gồm những gói ngôn ngữ cài đặt có tên sau:

Copy

lp.cab

WinPE-EnhancedStorage_ko-kr.cab

WinPE-HTA_ko-kr.cab

WinPE-Rejuv_ko-kr.cab

WinPE-Scripting_ko-kr.cab

WinPE-SecureStartup_ko-kr.cab

WinPE-SRT_ko-kr.cab

WinPE-StorageWMI_ko-kr.cab

WinPE-WDS-Tools_ko-kr.cab

WinPE-WMI_ko-kr.cab

Một số ngôn ngữ ví dụ như tiếng Hàn, Nhật, Trung Quốc… cần thêm gói ngôn ngữ hỗ trợ ví dụ:

Copy

WinPE-FontSupport-KO-KR.cab

Các lệnh tích hợp:

Copy

Dism /Image:E:mountwinre /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsko-krlp.cab"

Dism /Image:E:mountwinre /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsko-krWinPE-EnhancedStorage_ko-kr.cab"

Dism /Image:E:mountwinre /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsko-krWinPE-HTA_ko-kr.cab"

Dism /Image:E:mountwinre /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsko-krWinPE-Rejuv_ko-kr.cab"

Dism /Image:E:mountwinre /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsko-krWinPE-Scripting_ko-kr.cab"

Dism /Image:E:mountwinre /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsko-krWinPE-SecureStartup_ko-kr.cab"

Dism /Image:E:mountwinre /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsko-krWinPE-SRT_ko-kr.cab"

Dism /Image:E:mountwinre /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsko-krWinPE-StorageWMI_ko-kr.cab"

Dism /Image:E:mountwinre /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsko-krWinPE-WDS-Tools_ko-kr.cab"

Dism /Image:E:mountwinre /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsko-krWinPE-WMI_ko-kr.cab"

Dism /Image:E:mountwinre /Add-Package /Packagepath:"I:Windows Preinstallation Environmentx64WinPE_OCsWinPE-FontSupport-KO-KR.cab"

– Tích hợp ngôn ngữ cho Windows (install.wim)

Copy

Dism /Image:E:mountwindows /Add-Package /Packagepath:I:x64langpacksMicrosoft-Windows-Client-Language-Pack_x64_ko-kr.cab

– Tích hợp ngôn ngữ tiếng Việt cho Windows (install.wim)

Khởi chạy powershell bằng quyền admin sử dụng lệnh sau tích hợp gói ngôn ngữ tiếng Việt

Copy

Add-AppxProvisionedPackage -Path E:mountwindows -PackagePath I:LocalExperiencePackvi-vnLanguageExperiencePack.vi-VN.Neutral.appx -LicensePath I:LocalExperiencePackvi-vnLicense.xml

Bước 8: Tạo mới tập tin lang.ini thay thế cho tập tin lang.ini cũ lưu trong thư mục sources của thư mục lưu bộ cài win10_x64

Copy

Dism /image:E:mountwindows /gen-langINI /distribution:E:windowswin10_x64

Bước 9: Copy tập tin lang.ini mới tạo vào thư mục sources của thư mục winpe

Copy

copy E:windowswin10_x64sourceslang.ini E:mountwinpesourceslang.ini

nhấn Y nhấn Enter xác nhận

Bước 10: Unmount 3 tập tin boot.wim, winre.wim và install.wim

– Unmount tập tin boot.wim

Copy

Dism /Unmount-Image /MountDir:E:mountwinpe /Commit

– Unmount tập tin winre.wim

Copy

Dism /Unmount-Image /MountDir:E:mountwinre /Commit

– Unmount tập tin install.wim

Copy

Dism /Unmount-Image /MountDir:E:mountwindows /Commit

Bước 11: Xóa tập tin install.wim gốc trong thư mục sources của bộ cài trong thư mục win10_x64

Copy

del E:windowswin10_x64sourcesinstall.wim /s

Bước 12: Di chuyển tập tin install.wim mới trong thư mục images vào thư mục sources của thư mục win10_x64

Copy

move E:imagesx64install.wim E:windowswin10_x64sourcesinstall.wim

Khi tích hợp xong bạn có thể copy tất cả trong thư mục win10_x64 vào usb đã định dạng FAT32 để cài đặt hoặc nếu bạn muốn tạo iso mới có thể sử dụng UltraISO hoặc phần mềm tương tự.

3. Cài đặt Windows
+ Màn hình cài đặt

+ Màn hình chào mừng out-of-box experience (OOBE)

+ Màn hình desktop

+ Màn hình phục hồi Windows RE

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago