Sự khác biệt giữa các thẻ dữ liệu của widget Blog1 version 1 và 2

Nếu bạn đang sử dụng mẫu giao diện Blog layout version 3, bạn có thể thấy sự khác biệt cơ bản của một số thẻ dữ liệu trong widget Blog1 cụ thể các thẻ này nằm trong vòng lặp b:loop như sau:

Sự khác biệt giữa các thẻ dữ liệu của widget Blog1 version 1 và 2

<b:loop values='data:posts' var='post'>

Thẻ dữ liệu hiển thị

</b:loop>

Lưu ý: Các thẻ này phải nằm trong vòng lặp b:loop mới trả về giá trị đúng.

Cách xem version của widget Blog1

Vào chỉnh sửa Chủ đề chọn Chuyển đến tiện ích Blog1, trong thẻ tag b:widget xác định xem là version bằng bao nhiêu? version=’1′ hay version=’2′

Cách sử dụng thẻ dữ liệu:


- Độc lập: <data:post.id/>

- Sử dụng lệnh expr: <a expr:id='data:post.id'><data:post.id/></a>

- Sử dụng b:eval: <b:eval expr='data:post.id'/>

Nhằm giúp bạn dễ chỉnh sửa hay thêm thẻ dữ liệu hiển thị, mình tạo ra bảng dưới đây:

View Comments

2 thoughts on “Sự khác biệt giữa các thẻ dữ liệu của widget Blog1 version 1 và 2

  1. Bảng so sánh các thẻ dữ liệu trong vòng lặp b:loop của widget Blog1 version 1 và 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago