Sử dụng get JSON lấy số lượng hoặc danh sách Label (Nhãn)

Thủ thuật lấy số lượng Label sử dụng trong thống kê hoặc lấy danh sách Nhãn làm menu bằng cách sử dụng nguồn cấp Feed và script Ajax get Json cho ra số liệu hoặc danh sách cụ thể. Phương pháp này nhanh không làm giảm tốc độ tải trang và không bị Pagespeed cảnh báo.

Sử dụng get JSON lấy số lượng hoặc danh sách Label

Yêu cầu trong mẫu phải có sẵn link thư viện jquery thì mới sử dụng được phương pháp này. Dưới đây là đoạn script lấy số lượng và danh sách Nhãn, chèn trước </head> hay trước </body> đều được.

1. Lấy số lượng nhãn

Copy

<script>

//<![CDATA[

$.ajax({

  url: "/feeds/posts/default?alt=json-in-script",

  type: "get",

  dataType: "jsonp",

  success: function(data) {

    var blogfeed = data.feed.category.length;

    $('.total-labels').html(blogfeed);

  }

});

//]]>

</script>

– Đặt Html hiển thị: <span class=’total-labels’></span>

2. Lấy danh sách nhãn

Copy

<script>

//<![CDATA[

$.ajax({

  url: "/feeds/posts/default?alt=json-in-script",

  type: "get",

  dataType: "jsonp",

  success: function(data) {

    var labellist = '<ol>';

      for(var i = 0; i < data.feed.category.length; i++){

      labellist += "<li>" +data.feed.category[i].term+ "</li>";

    }

    labellist += "</ol>"

    $('.label-list').html(labellist);

  }

});

//]]>

</script>

– Đặt Html hiển thị: <span class=’label-list’></span>

Ngoài ra bạn có thể tham khảo danh sách đầy đủ về Blogger JSON Feed API mà mình đã làm sẵn. Chấm hết bài!!!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago