Sử dụng công cụ SFC.exe mặc định kiểm tra và sửa chữa các tệp hệ thống bị thiếu hoặc bị hỏng

Trình kiểm tra tệp hệ thống System File Checker là một tiện ích trong Windows cho phép người dùng sử dụng kiểm tra và khôi phục các tệp hư hỏng trong hệ thống của Windows. Nếu một số chức năng của Windows không hoạt động hoặc Windows bị treo, hãy sử dụng trình kiểm tra tệp hệ thống để quét Windows và khôi phục tệp bị thiếu hoặc bị hỏng.

system-file-checker
system-file-checker

Bài viết này mô tả thứ tự các bước sử dụng công cụ trình kiểm tra tệp hệ thống (SFC.exe) quét kiểm tra và sửa chữa, khôi phục tệp hệ thống bị hỏng hoặc thiếu trong Windows. Áp dụng cho Windows 8.1 trở lên.

Tóm tắt cách làm: Sử dụng tệp hình ảnh gắn kết install.wim của bộ cài Windows ứng với phiên bản đã cài đặt vào PC, mount tệp này vào một thư mục sau đó sử dụng thư mục này làm nguồn sửa chữa, khôi phục. Để xem phiên bản Windows hiện tại mở hộp thoại winver trong hộp tìm kiếm taskbar

Các bước thực hiện

1. Mount bộ cài Windows ra phân vùng ảo (chuột phải tệp ISO chọn mount), sau đó chạy dấu nhắc lệnh cmd (run as admin), sử dụng lệnh sau kiểm tra phiên bản trong tệp install.wim

Copy
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:H:sourcesinstall.wim

Với (H) là ký tự phân vùng của tệp ISO đã mount

2. Tạo mới hai thư mục offlinemount tại phân vùng (C) hay một phân vùng bất kỳ còn trống dung lượng

Copy
md C:offline

md C:offlinemount


Xuất phiên bản tương ứng với phiên bản đã cài đặt vào máy vào thư mục offline

Copy
Dism /Export-Image /SourceImageFile:H:sourcesinstall.wim /SourceIndex:6 /DestinationImageFile:C:offlineinstall.wim

Với 6 là phiên bản Pro (Windows 10, verison 1809)

3. Mount tệp install.wim trong thư mục offline vào thư mục mount

Copy
Dism /Mount-Image /ImageFile:C:offlineinstall.wim /Index:1 /MountDir:C:offlinemount

4. Sử dụng lệnh sau để sửa chữa

Copy
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:offlinemountWindows /LimitAccess

Trong đó:

  • C:offlinemountWindows: là đường dẫn đến thư mục Windows của thư mục mount sử dụng làm nguồn sửa chữa
  • LimitAccess: Ngăn tải tệp từ Windows Update

5. Sử dụng lệnh sfc /scannow kiểm tra lỗi

Lệnh sfc /scannow sẽ quét tất cả các tệp hệ thống được bảo vệ và thay thế các tệp bị hỏng bằng bản sao được lưu trong bộ đệm ẩn nằm trong thư mục đã nén tại %WinDir%System32dllcache. Trình giữ chỗ %WinDir% thể hiện thư mục hệ điều hành Windows. Ví dụ: C:Windows

Sau khi hoàn thành quá trình, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau:

  • Windows Resource Protection did not find any integrity violations: không có bất kỳ tệp hệ thống nào bị hỏng hoặc bị thiếu.
  • Windows Resource Protection could not perform the requested operation: để khắc phục sự cố này, hãy thực hiện quét bằng Trình kiểm tra Tệp Hệ thống ở chế độ safemode và đảm bảo các thư mục PendingDeletes và PendingRenames có trong %WinDir%WinSxSTemp.
  • Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them: để xem thông tin chi tiết về cách quét và khôi phục tệp hệ thống xem mục Cách xem chi tiết quy trình kiểm tra tệp hệ thống bên dưới.
  • Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them: thay thế theo cách thủ công tệp bị hỏng bằng bản sao chuẩn của tệp, xem mục Cách thay thế thủ công tệp hệ thống bị hỏng bằng bản sao chuẩn của tệp bên dưới.

Cách xem chi tiết quy trình kiểm tra tệp hệ thống

Để xem chi tiết bao gồm trong tệp CBS.Log, bạn có thể sao chép thông tin vào tệp Sfcdetails.txt bằng lệnh Findstr, rồi xem chi tiết trong Sfcdetails.txt. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh sau rồi nhấn enter:

Copy
findstr /c:"[SR]" %windir%LogsCBSCBS.log >"%userprofile%Desktopsfcdetails.txt"

Lưu ý Tệp sfcdetails.txt có chứa thông tin chi tiết từ mỗi lần công cụ SFC được chạy, tệp này bao gồm thông tin về các tệp chưa được sửa chữa bởi công cụ SFC. Mở tệp sfcdetails.txt đã xuất lưu tại desktop

Cách thay thế thủ công tệp hệ thống bị hỏng bằng bản sao chuẩn của tệp

Sau khi bạn xác định tệp hệ thống nào bị hỏng và không thể sửa chữa được thông qua thông tin chi tiết trong tệp sfcdetails.txt, hãy tìm vị trí của tệp bị hỏng, rồi thay thế thủ công tệp bị hỏng bằng bản sao tốt đã biết của tệp này. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:

Lấy quyền sở hữu quản trị của tệp hệ thống bị hỏng, tại dấu nhắc lệnh sử dụng lệnh sau:

Copy
takeown /f <đường dẫn đến tệp bị hỏng>

Ví dụ: takeown /f C:WindowsSystem32jscript.dll.

Cấp cho quản trị viên quyền truy cập đầy đủ vào tệp hệ thống bị hỏng, sử dụng lệnh sau:

Copy
icacls <đường dẫn đến tệp bị hỏng> /GRANT ADMINISTRATORS:F

Ví dụ: icacls C:windowssystem32jscript.dll /grant administrators:F.

Thay thế tệp hệ thống bị hỏng bằng bản sao chuẩn của tệp, sử dụng lệnh sau:

Copy
copy <đường dẫn đến tệp thay thế> <đường dẫn đến tệp bị hỏng>

Ví dụ: copy C:offlinemountWindowsSystem32jscript.dll C:windowssystem32jscript.dll

5. Unmount tệp install.wim sau khi đã sửa chữa và khôi phục

Copy
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:offlinemount /Commit

6. Xóa hoặc di chuyển tệp install.wim vào nơi khác sử dụng sửa chữa cho lần sau nếu Windows lại bị lỗi tệp tin hệ thống.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *