Phương pháp chèn script vào tiện ích HTML/Javascript

Thông thường khi chèn script vẫn thường chèn dưới cùng trước thẻ đóng </body> với một đoạn javascript hay jquery rất dài điều này làm cho template khi chỉnh sửa gặp đôi chút khó khăn vậy tại sao bạn không thử chèn script vào trong tiện ích HTML/Javascript để khi tải trang trong template tiện ích đóng lại rất gọn và khi chỉnh sửa script chúng ta chọn chuyển đến tiện ích đó để chỉnh sửa.

Phương pháp chèn script vào tiện ích HTML/Javascript

Và điều đặc biệt hơn chúng ta có thể đặt điều kiện load script trong thiết kế, phương pháp làm như sau:

+ Thêm 1 thẻ tag b:section để thêm b:widget dưới cùng trước </body>

<b:section id=’template-script’ name=’Template-Script’ showaddelement=’true’></b:section>

+ Khi thêm xong lưu template rồi truy cập Bố cục tiện ích chọn thêm tiện ích HTML/Javascript

Phương pháp chèn script vào tiện ích HTML/Javascript

+ Lưu sắp xếp tiện ích xong vào chỉnh sửa template chọn chuyển đến tiện ích vừa thêm chọn mở rộng thẻ tag <b:includable id=’main’> trong này có nội dung như sau:

Copy

<div class='widget-content'>

  <data:content/>

</div>

+ Bạn sửa thành:

Copy

<b:if cond='data:content == &quot;nội dung&quot;'>

  <script>//<![CDATA[

    // Đặt Javascript hay Jquery trong này

  //]]></script>

</b:if>

Với nội dung bạn thể thêm một từ khóa bất kỳ ví dụ vietblogdao và trong Bố cục tiện ích bạn chỉ cần thêm từ khóa vietblogdao trong Nội dung để điều kiện load script

Phương pháp chèn script vào tiện ích HTML/Javascript

Khi cấu hình xong nhớ đặt showaddelement=’true’ thành showaddelement=’false’ khóa b:section và locked=’true’ thành locked=’false’ khóa tiện ích lại. Với cách làm này khi chỉnh sửa template phần script sẽ được đóng lại gọn gàng hơn

Phương pháp chèn script vào tiện ích HTML/Javascript

Chấm hết bài!!!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago