Một số lệnh command phổ biến thường sử dụng trong Windows

Thay vì bạn phải thao tác thủ công với các tập tin, thư mục sẽ mất nhiều thời gian hơn so với sử dụng lệnh command trực tiếp trong cmd. Trong Windows có rất nhiều lệnh đi kèm với nó là dạng cú pháp, tham số mà chúng ta không thể nào nhớ hết nổi, nhưng chúng ta cũng cần nhớ một vài lệnh phổ biến thường hay được sử dụng nhất.

1/ Lệnh DIR

Mô tả: Lệnh này liệt kê danh sách các tập tin (files) và thư mục (folder) có trong một ổ đĩa, đường dẫn đến một thư mục nằm trong ổ đĩa

Xem mô tả đầy đủ gõ dir /?

Ví dụ:

Copy

dir c: Xem danh sách thư mục và tập tin có trong ổ đĩa C không bao gồm thư mục và tập tin hệ thống

dir c: /a:d Xem danh sách thư mục có trong ổ đĩa C bao gồm cả thư mục hệ thống

dir c: /a:s Xem danh sách tập tin có trong ổ đĩa C bao gồm tập tin hệ thống

dir c: /a Xem tất cả thư mục và tập tin bao gồm thư mục và tập tin hệ thống

2/ Lệnh COPY

Mô tả: Lệnh này sao chép một hay nhiều tập tin đang lưu trong thư mục của ổ đĩa đến một thư mục khác

Xem mô tả đầy đủ gõ copy /?

Ví dụ:

Copy

copy "C:UsersAdministratorDesktopdatatemp.txt" c:datatemp.txt Sao chép tập tin có tên temp.txt đang lưu trong thư mục data theo đường dẫn C:UsersAdministratorDesktop đến thư mục data của ổ đĩa C

copy "C:UsersAdministratorDesktopdatatemp.txt" c:datatemp_1.txt Sao chép tập tin có tên temp.txt đang lưu trong thư mục data theo đường dẫn C:UsersAdministratorDesktop đến thư mục data của ổ đĩa C và đổi tên thành temp_1.txt

copy "C:UsersAdministratorDesktopdata*" c:data Sao chép tất cả tập tin trong thư mục data theo đường dẫn C:UsersAdministratorDesktop vào thư mục data của ổ đĩa C

3/ Lệnh XCOPY

Mô tả: Lệnh này cũng giống như lệnh COPY nhưng khác ở chỗ thay vì chỉ sao chép tập tin lệnh này còn sao chép cả thư mục

Xem mô tả đầy đủ gõ xcopy /?

Ví dụ:

Copy

xcopy "C:UsersAdministratorDesktopdata" c:data /e Sao chép tất cả thư mục và tập tin đang lưu trong thư mục data theo đường dẫn C:UsersAdministratorDesktop vào thư mục data của ổ đĩa C

4/ Lệnh ATTRIB

Mô tả: Lệnh này hiển thị hoặc thay đổi thuộc tính của tập tin và thư mục

Xem mô tả đầy đủ gõ attrib /?

Ví dụ:

Copy

attrib +h +s "C:UsersAdministratorDesktopdata" /s /d Thiết lập thư mục data là thư mục hệ thống và làm ẩn thư mục

attrib +h +s "C:UsersAdministratorDesktopdata*" /s /d Thiết lập thư mục data bao gồm tất cả các thư mục và tập tin khác đang lưu trong thư mục này là thư mục hệ thống và làm ẩn thư mục

attrib -h -s "C:UsersAdministratorDesktopdata" /s /d Bỏ thiết lập thư mục data là thư mục hệ thống và làm hiển thị thư mục

attrib -h -s "C:UsersAdministratorDesktopdata*" /s /d Bỏ thiết lập thư mục data bao gồm tất cả các thư mục và tập tin khác đang lưu trong thư mục này là thư mục hệ thống và làm hiển thị thư mục

5/ Lệnh ICACLS

Lệnh này sử dụng dụng cấp quyền cho một tập tin hay thư mục

Xem mô tả đầy đủ gõ icacls /?

Ví dụ:

Copy

icacls MusNotification.exe /grant %username%:F Cấp quyền Full Control quản lý tập tin MusNotification.exe lưu trong thư mục hệ thống System32 cho tài khoản đang sử dụng Windows

icacls "C:UsersAdministratorDesktopdata" /grant Administrators:R Cấp quyền Read-only cho các tài khoản thuộc nhóm Administrators quản lý thư mục data theo đường dẫn C:UsersAdministrator

6/ Lệnh TAKEOWN

Mô tả: Lệnh này cho phép quản trị viên khôi phục quyền truy cập vào tập tin hoặc thư mục bị từ chối bằng cách gán lại quyền sở hữu tệp

Xem mô tả đầy đủ gõ takeown /?

Ví dụ:

Copy

takeown /f MusNotification.exe Khôi phục quyền truy cập vào tập tin MusNotification.exe đang lưu trong thư mục hệ thống System32

7/ Lệnh RENAME

Mô tả: Lệnh này đổi tên một tập tin hoặc nhiều tập tin

Xem mô tả đầy đủ gõ rename /?

Ví dụ:

Copy

rename MusNotification.exe MusNotification_backup.exe Đổi tên tập tin MusNotification.exe thành MusNotification_backup.exe

Lưu ý: Các tập tin hệ thống cần được cấp quyền thì mới đổi tên được ví dụ muốn đổi tên tập tin hệ thống MusNotification.exe cần sử dụng kết hợp các lệnh icacls và takeown như sau:

Copy

icacls MusNotification.exe /grant %username%:F

takeown /f MusNotification.exe

rename MusNotification.exe MusNotification_backup.exe

MỘT VÀI LƯU Ý:

– Đường dẫn đến tập tin hay thư mục mà trong đó có thư mục có khoảng trắng phải đặt đường dẫn trong dấu “””

Ví dụ: Với đường dẫn C:UsersAdministratorDesktopdata có thể đặt hoặc không cần đặt trong dấu “” nhưng đường dẫn C:UsersNguyen TuanDesktopdata phải được đặt trong dấu “C:UsersNguyen TuanDesktopdata” vì thư mục Nguyen Tuan có khoảng trắng

– Đường dẫn C:Windows có thể thay bằng %windir%

– Các thư mục hay tập tin trong thư mục System32 không phải ghi đường dẫn mà chỉ cần ghi trực tiếp tên thư mục hoặc tên tập tin.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago