Loại bỏ các class blog-posts, hfeed và container mặc định trong widget Blog1 version 2

Khi nâng cấp lên widget Blog1 version 2 từ version 1 bạn sẽ thấy khi tải trang mặc định sẽ xuất hiện đoạn html <div class=”blog-posts hfeed container”>…</div> vì những class này được nằm cố định trong thẻ tag gọi dữ liệu mặc định <b:include name=’super.main’/> trong thẻ tag <b:includable id=’main’> của widget Blog1.

Loại bỏ các class blog-posts, hfeed và container mặc định trong widget Blog1 version 2

Nếu bạn muốn loại bỏ những class này hoặc đơn giản muốn thay bằng class khác bạn có thể làm theo cách sau:

Trong thẻ tag <b:includable id=’main’> của widget Blog1 bạn xóa thẻ tag <b:include name=’super.main’/> đi và thay bằng các thẻ tag dưới đây:

+ Không sử dụng class:

Copy

<b:loop values='data:posts' var='post'>

  <b:include data='post' name='postCommentsAndAd'/>

</b:loop>

<b:include cond='data:view.isMultipleItems' name='postPagination'/>

<b:include name='feedLinks'/>

+ Sử dụng class ví dụ post-outer

Copy

<b:loop values='data:posts' var='post'>

  <div class='post-outer'>

    <b:include data='post' name='postCommentsAndAd'/>

  </div>

</b:loop>

<b:include cond='data:view.isMultipleItems' name='postPagination'/>

<b:include name='feedLinks'/>

Hình minh họa với ví dụ không sử dụng class

Loại bỏ các class blog-posts, hfeed và container mặc định trong widget Blog1 version 2

Chấm hết bài!!!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago