Không đăng nhập được vào Windows 10 do nhập sai mật khẩu lại không có usb boot hãy làm theo cách này

Lỗi nhập sai mật khẩu rất ít khi xảy ra và lỗi chỉ xuất hiện khi bạn quên mật khẩu, ai đó đổi mật khẩu của bạn hay lỗi do bàn phím, kiểu gõ. Trong trường hợp bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft sử dụng trình duyệt đổi mật khẩu nhưng nếu bạn sử dụng tài khoản cục bộ bạn chỉ có thể đổi lại mật khẩu trong Windows.

reset-password
reset-password

Cũng có thể bạn truy cập một máy tính đang cài đặt Windows 10 nhưng được thiết lập mật khẩu và bạn không biết mật khẩu nhưng bạn vẫn có thể đăng nhập vào được khi sử dụng tài khoản khác. Tóm lại nếu gặp lỗi sai mật khẩu không đăng nhập được mà lại không có usb boot thì bạn vẫn có một số tùy chọn có thể đăng nhập được vào Windows 10.

Khai thác cơ chế kích hoạt Windows RE khi máy gặp lỗi boot sau 2 lần khởi động không thành công lúc này phân vùng boot ẩn Recovery sẽ được kích hoạt thay thế cho phân vùng boot mặc định. Phân vùng boot ẩn này khi kích hoạt không còn liên quan đến tài khoản đăng nhập tức là một hệ thống độc lập với Windows.

Trong Windows RE có nhiều tùy chọn sửa chữa khôi phục nhưng chúng ta chỉ cần chạy Command Prompt là đủ

boot-into-recovery-6
boot-into-recovery-6

Trở lại với trọng tâm bài viết ở đây bạn có hai tùy chọn hoặc bạn chỉ cần đăng nhập vào Windows hoặc đổi lại mật khẩu cho tài khoản

Trường hợp đăng nhập vào Windows 10

Lúc này bạn cần sử dụng đến một tài khoản khác cụ thể là tài khoản có tên Administrator, tài khoản này mặc định không được kích hoạt do đó bạn chỉ cần kích hoạt tài khoản này lên và đăng nhập vào tài khoản này là xong. Các bạn làm theo bài viết Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Administrator trong Windows RE mình viết rất chi tiết. Khi boot vào được Windows rồi bạn có thể sử dụng tài khoản này như tài khoản đăng nhập đang bị sai mật khẩu.

boot-into-recovery-17
boot-into-recovery-17

Các bạn nếu sử dụng cách này mà máy tính không phải của mình nhớ vô hiệu hóa lại tài khoản Administrator trước khi tắt máy nhé ????

boot-into-recovery-19
boot-into-recovery-19

Trường hợp nếu máy tính cũng đang sử dụng tài khoản Administrator và cũng được thiết lập mật khẩu, lúc này bạn chỉ có thể sử dụng tùy chọn đổi mật khẩu hay tạo tài khoản mới.

Trường hợp bạn muốn đổi lại mật khẩu

Với trường hợp này bạn cần khởi chạy dấu nhắc lệnh cmd tại màn hình boot của Windows và trong cmd sử dụng tùy chọn các dòng lệnh đổi mật khẩu hay tạo tài khoản mới. Các bạn xem bài viết Sử dụng Windows RE thiết lập Command Prompt khởi chạy tại màn hình boot Windows

run-cmd-at-boot
run-cmd-at-boot

Khi bạn thiết lập khởi chạy dấu nhắc lệnh cmd tại màn hình logo boot thì cmd chỉ được khởi chạy một lần duy nhất cho đến khi bạn tắt máy và khởi động máy trở lại máy tính sẽ tiếp tục boot vào Windows. các bạn sử dụng tùy chọn các dòng lệnh sau:

– Kiểm tra tài khoản đăng nhập:

echo %username%

– Trường hợp muốn đổi mật khẩu (reset password)

net user “username” “password”
hoặc
net user “username” *

Ví dụ: net user “Admin” “pass_123”

– Trường hợp muốn xóa mật khẩu:

net user “username” “”

Ví dụ: net user “Admin” “”

– Trường hợp muốn tạo tài khoản mới ví dụ lấy tên Tuan

net user “Tuan” /add
net localgroup administrators “Tuan” /add
wmic useraccount where name=’Tuan’ set PasswordExpires=false

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng trường hợp này thay cho trường hợp đăng nhập vào Windows 10 bằng tài khoản Administrator bằng lệnh sau:

net user “Administrator” /active:yes
hoặc
wmic useraccount where name=’Administrator’ set disabled=fasle

Xem thêm: Sử dụng tùy chọn các dòng lệnh command quản lý tài khoản trong Windows

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
Tags
4 years ago