Hướng dẫn thêm lại gói package của ứng dụng mặc định trong Windows 10 sau khi đã gỡ bỏ

Bài trước mình có trình bày các phương pháp gỡ bỏ ứng dụng hoặc tính năng hệ thống trong Windows 10, trong bài này mình sẽ hướng dẫn thêm lại gói package mặc định sau khi đã gỡ bỏ. Việc thêm lại gói package không khó nếu bạn biết làm đúng cách, yêu cầu bạn phải có bộ cài ISO gốc Windows 10 theo đúng version và nền tảng của Windows mà bạn đang cài vào máy tính. Ví dụ bạn đang cài Windows 10 Pro Version 1803 64-Bit thì bạn cần phải có bộ cài Windows 10 Version 1803 64-Bit.

Trong ví dụ dưới đây mình sẽ thêm lại trình duyệt Microsoft Edge sau khi đã gỡ bỏ gói package của trình duyệt này đi từ trước.

Bước 1: chạy Command Prompt bằng quyền administrator

Bước 2: Mount ISO bộ cài Windows 10 (chuột phải chọn mount) theo đúng version và nền tảng của Windows đang cài trong máy.

Bước 3: Tạo mới một thư mục mount lưu trong thư mục temp

Copy

md C:tempmount

Bước 4:Tạo tập tin install.wim mới lưu trong thư mục temp từ tập tin intall.wim gốc lưu trong thư mục sources của bộ cài

Copy

Dism /Export-Image /SourceImageFile:D:sourcesinstall.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:C:tempinstall.wim

Bước 5: Mount tập tin install.wim trong thư mục temp vào thư mục mount

Copy

Dism /Mount-Image /ImageFile:C:tempinstall.wim /Index:1 /MountDir:C:tempmount

Bước 6: Copy thư mục Packages để lần sau không còn phải lặp lại từ bước 2 tới bước 5

Copy

xcopy C:tempmountWindowsservicingPackages C:Packages /s /i

Bước 7: Unmount thư mục mount về lại tập tin gắn kết install.wim

Copy

Dism /Unmount-Image /MountDir:C:tempmount /Commit

Bước 8: Xóa thư mục temp

Copy

rd /q /s C:temp

Bước 9: Thêm gói package vì là trình duyệt Microsoft Edge nên gói package của nó có tên Microsoft-Windows-Internet-Browser*.mum

Copy

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:C:PackagesMicrosoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0.mum /NoRestart

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:C:PackagesMicrosoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.15063.0.mum /NoRestart

Bước 10: Đăng ký lại ứng dụng, thư mục của ứng dụng này có tên Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe

Copy

powershell

Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweAppxManifest.xml"

Kết luận:

Khi thêm lại gói package của ứng dụng hoặc tính năng của Windows 10 bạn phải nắm những điều sau đây:

  1. Bộ cài ISO gốc Windows 10 theo đúng version và nền tảng của Windows mà bạn đang cài vào máy tính
  2. Xác định chính xác gói package của ứng dụng hoặc tính năng cần phải thêm và tên gói package đều có định dạng .mum
  3. Đăng ký lại ứng dụng hoặc tính năng

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích bạn.

View Comments

One thought on “Hướng dẫn thêm lại gói package của ứng dụng mặc định trong Windows 10 sau khi đã gỡ bỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago