Hướng dẫn tạo form live search cho Blog

Bài này mình trình bày phương pháp tạo khung live search cho Blog sử dụng feeds hiển thị các bài viết liên quan đến từ khóa. Lấy ví dụ khi một người nhập từ khóa và khung tìm kiếm thì trong khung search sẽ hiển thị tối đa 10 bài viết liên quan đến từ khóa đó.

Hướng dẫn tạo form live search cho Blog

Kết quả hiển thị sẽ là tiêu đề và link truy cập bài viết liên quan đến từ khóa đó. Phương pháp thực hiện như sau:

Copy

<head>

<style type='text/css'>

#searchForm {

  display:inline-block;

  position:relative;

  width:500px;

}

#searchForm input {

  background:transparent;

  font-size:14px;

  line-height:27px;

  text-indent:14px;

  width:90%;

  color:#212121;

  border:1px solid #e0e0e0;

  border-right:none;

  border-radius:2px 0 0 2px;

  outline:0;

}

#searchForm input:hover,

#searchForm button:hover {

  border:1px solid #b9b9b9;

  border-top:1px solid #a0a0a0;

  -webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);

  -moz-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);

  box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);

}

#searchForm button {

  width:60px;

  border:1px solid #e0e0e0;

  border-radius:0 2px 2px 0;

  background:rgb(230,230,230);

  cursor:pointer;

  position:absolute;

  top:10px;

  outline:0;

  line-height:27px;

}

#searchForm button svg {

  vertical-align:middle;

  width:21px;

  height:21px;

}

#searchForm .results {

  position:absolute;

  top:50px;

  background:#fff;

  border:1px solid #e0e0e0;

  width:90%;

  min-width:320px;

  border-top:unset;

  box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.2);

  -webkit-box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.2);

}

#searchForm .results li {

  line-height:list-style:none;

}

#searchForm .results li a {

  display:block;

  padding:0 15px;

  color:#212121;

  font-size:15px;

  font-weight:500;

  line-height:30px;

  white-space:nowrap;

  overflow:hidden;

  text-overflow:ellipsis;

}

#searchForm .results li:hover {

  background:rgb(230,230,230);

}

#searchForm .hidden {

  display:none!important;

}

</style>

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js'></script>

</head>

<body>

<form id="searchForm" action="/search">

  <input autocomplete="off" name="q" placeholder="Search" value=""/>

  <svg class="clear-text hidden"><use xlink:href="/responsive/sprite_v1_6.css.svg#ic_close_black_24dp" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></use></svg>

  <button type="submit" value="Search"><svg><use xlink:href="/responsive/sprite_v1_6.css.svg#ic_search_black_24dp" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></use></svg></button>

  <ul class="results hidden"></ul>

</form>

<script>//<![CDATA[

$(window).on('load', function() {

  $('#searchForm input').on('keyup', function(e) {

    var textinput = $(this).val()

    if (textinput) {

      $.ajax({

        type: 'GET',

        url: '/feeds/posts/summary',

        data: {

          'max-results': 10,

          'alt': 'json',

          'q': textinput

        },

        dataType: 'jsonp',

        success: function(data) {

          $('.results,.clear-text').removeClass('hidden')

          $('.results').empty()

          if (data.feed.entry) {

            for (var i = 0; i < data.feed.entry.length; i++) {

              for (var j = 0; j < data.feed.entry[i].link.length; j++) {

                if (data.feed.entry[i].link[j].rel == 'alternate') {

                  var postUrl = data.feed.entry[i].link[j].href;

                  break;

                }

              }

              var postTitle = data.feed.entry[i].title.$t;

              $('.results').append('<li><a href=' + postUrl + ' title="' + postTitle + '">' + postTitle + '</li>');

            }

          } else {

            $('.results').addClass('hidden')

          }

        }

      })

    } else {

      $('.results,.clear-text').addClass('hidden')

    }

  })

  $('.clear-text').click(function() {

    $('#searchForm input').val('')

    $('.results,.clear-text').addClass('hidden')

    $('.results').empty()

  })

})

//]]></script>

</body>

Lưu ý khi áp dụng vào Blog có thể form search sẽ bị biến dạng do trùng css với các id hay class khác, bạn nhớ sửa lại cho cân đối. Chấm hết bài!!!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago