Hiển thị đầy đủ thời gian đăng bài và thời gian cập nhật trong bài viết của widget Blog1 version 2

Trong widget Blog1 version 2 thì Định dạng Tiêu đề Ngày không được áp dụng chỉ còn Định dạng dấu thời gian và có 2 thẻ data gọi dữ liệu thời gian với thời gian đăng bài là <data:post.date/> và thời gian cập nhật là <data:post.lastUpdated/> được cấu hình từ Định dạng dấu thời gian

Trước tiên bạn cần hiểu thời gian đăng bài (published) và thời gian cập nhật (updated) khác nhau như thế nào? Mình sẽ giải thích như sau:

1. Khi bạn đăng bài mới click nút Xuất bản thì đó là thời gian đăng bài.
2. Khi bạn chỉnh sửa lại bài viết đó xong click nút Cập nhật thì đó thời gian cập nhật.
3. Nếu bạn chỉnh sửa lại thời gian đăng bài trong phần Lịch biểu bên phải chọn Đặt ngày và giờ thì thời gian đó là thời gian đăng bài còn thời gian bạn click nút Cập nhật thì đó thời gian cập nhật

Hình minh họa

Như vậy thời gian đăng bài có nhược điểm không đầy đủ và sắp xếp bị ngược so với tiếng Việt tuy nhiên chúng ta sẽ sử dụng jquery lọc substring và sắp xếp lại cho ra thời gian hoàn chỉnh. Trước hết chúng ta cần 2 thẻ data đầy đủ như sau:

– Thời gian đăng bài:<data:post.date.ISO8601/> hiển thị ví dụ: 2018-06-23T10:25:00+07:00
– Thời gian cập nhật:<data:post.lastUpdated.ISO8601/> hiển thị ví dụ: 2018-06-23T10:27:00+07:00

Áp dụng vào đoạn script ta có:


<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

<script type="text/javascript">

$(function() {

    var i = '<data:post.date.ISO8601/>';

    var t = '<data:post.lastUpdated.ISO8601/>';

    var v = " ";

    var w= " thag ";

    var x = ", "

    var y= " (GMT";

    var z= ")";

    var post_published = i.substring(8, 10) + w + i.substring(5, 7) + x + i.substring(0, 4) + v + i.substring(11, 16) + y + i.substring(23, 29) + z;

    var post_updated = t.substring(8, 10) + w + t.substring(5, 7) + x + t.substring(0, 4) + v + t.substring(11, 16) + y + t.substring(23, 29) + z;

    $('.post_published').html(post_published);

    $('.post_updated').html(post_updated);

});

</script>

</b:if>

Chèn đoạn script này trong thẻ tag <b:includable id=’postCommentsAndAd’ var=’post’>, hình minh họa

Đặt class hiển thị thời gian:

– Thời gian đăng bài: <span class=’post_published’></span>
– Thời gian cập nhật: <span class=’post_updated’></span>

Chấm hết bài!!!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago