Hiển thị các bài viết tại trang chủ theo một nhãn hay một số nhãn cố định

Mặc định trang chủ hiển thị các bài đăng gần đây cho tất cả các Nhãn, tuy nhiên bạn có thể sử dụng quy tắc lọc lấy Nhãn trong vòng lặp b:loop của các bài đăng để hiển thị số bài đăng theo tên Nhãn đã lọc tại trang chủ.

Cách làm như sau:

Trong widget Blog1, mở rộng thẻ tag <b:includable id=’main’ var=’top’>, trong này bạn sẽ thấy một đoạn thẻ dữ liệu b:loop có dạng sau:

Copy

<b:loop values='data:posts' var='post'>

  <b:include data='post' name='post'/>

</b:loop>

Bạn thay lại như sau:

+ Áp dụng cho 1 Nhãn duy nhất

Copy

<b:if cond='data:view.isHomepage'>

 <b:loop values='data:posts where (p => p.labels any (l => l.name == "Tên Nhãn"))' var='post'>

    <b:include data='post' name='post'/>

  </b:loop>

<b:else/>

  <b:loop values='data:posts' var='post'>

    <b:include data='post' name='post'/>

  </b:loop>

</b:if>

Ví dụ:

Copy

<b:if cond='data:view.isHomepage'>

 <b:loop values='data:posts where (p => p.labels any (l => l.name == "windows-setup"))' var='post'>

    <b:include data='post' name='post'/>

  </b:loop>

<b:else/>

  <b:loop values='data:posts' var='post'>

    <b:include data='post' name='post'/>

  </b:loop>

</b:if>

Ảnh minh họa:

Hiển thị các bài viết tại trang chủ theo một nhãn hay một số nhãn cố định

Khi áp dụng quy tắc này tại trang chủ sẽ chỉ hiển thị các bài đăng cho Nhãn có tên: windows-setup

+ Áp dụng cho các Nhãn khác nhau:

Copy

<b:if cond='data:view.isHomepage'>

 <b:loop values='data:posts where (p => p.labels any (l => l.name in ["Tên Nhãn 1","Tên Nhãn 2","Tên Nhãn 3,"Tên Nhãn n"]))' var='post'>

    <b:include data='post' name='post'/>

  </b:loop>

<b:else/>

  <b:loop values='data:posts' var='post'>

    <b:include data='post' name='post'/>

  </b:loop>

</b:if>

Ví dụ:

Copy

<b:if cond='data:view.isHomepage'>

 <b:loop values='data:posts where (p => p.labels any (l => l.name in ["windows-setup","sua-loi-windows", "thu-thuat-windows"]))' var='post'>

    <b:include data='post' name='post'/>

  </b:loop>

<b:else/>

  <b:loop values='data:posts' var='post'>

    <b:include data='post' name='post'/>

  </b:loop>

</b:if>

Khi áp dụng quy tắc này tại trang chủ sẽ chỉ hiển thị các bài đăng cho các Nhãn có tên: windows-setup, sua-loi-windows, thu-thuat-windows

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago