Danh sách ứng dụng mặc định trong Windows 10, version 1809

Dưới đây là danh sách tổng hợp các ứng dụng mặc định trong Windows 10, version 1809 bao gồm Tên hiển thị, Name và AppUserModelId của ứng dụng

Lợi ích khi bạn biết được Name của ứng dụng bạn có thể gỡ bỏ ứng dụng đó bằng powershell còn khi bạn biết AppUserModelId bạn có thể chạy được ứng dụng bằng lệnh run command hoặc cấu hình ghim ứng dụng vào Start menu hoặc Taskbar

Lưu ý: Có một vài ứng dụng mặc định không chạy cho nên mình loại bỏ không thêm vào

Danh sách tên ứng dụng trong Windows 10, version 1809

Nhóm WindowsApps hay StoreApps Ứng dụng được tải về từ Store

Tên ứng dụngName
Microsoft NewsMicrosoft.BingNews
WeatherMicrosoft.BingWeather
App InstallerMicrosoft.DesktopAppInstaller
Get HelpMicrosoft.GetHelp
TipsMicrosoft.Getstarted
MessagingMicrosoft.Messaging
Mixed Reality ViewerMicrosoft.Microsoft3DViewer
My OfficeMicrosoft.MicrosoftOfficeHub
Sticky NotesMicrosoft.MicrosoftStickyNotes
Paint 3DMicrosoft.MSPaint
OneNoteMicrosoft.Office.OneNote
Mobile PlansMicrosoft.OneConnect
PeopleMicrosoft.People
Print 3DMicrosoft.Print3D
Remote DesktopMicrosoft.RemoteDesktop
Snip & SketchMicrosoft.ScreenSketch
SkypeMicrosoft.SkypeApp
Microsoft PayMicrosoft.Wallet
PhotosMicrosoft.Windows.Photos
Video EditorMicrosoft.Windows.Photos
Alarms & ClockMicrosoft.WindowsAlarms
CalculatorMicrosoft.WindowsCalculator
CameraMicrosoft.WindowsCamera
Feedback HubMicrosoft.WindowsFeedbackHub
MapsMicrosoft.WindowsMaps
Voice RecorderMicrosoft.WindowsSoundRecorder
Microsoft StoreMicrosoft.WindowsStore
Mail & Calendarmicrosoft.windowscommunicationsapps
XboxMicrosoft.XboxApp
Game barMicrosoft.XboxGamingOverlay
Xbox Identity ProviderMicrosoft.XboxIdentityProvider
Xbox LiveMicrosoft.Xbox.TCUI
SolitaireCollectionMicrosoft.MicrosoftSolitaireCollection
Groove MusicMicrosoft.ZuneMusic
Movies & TVMicrosoft.ZuneVideo
Your PhoneMicrosoft.YourPhone

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng Store Apps

Khi có tên của ứng dụng sử dụng lệnh sau gỡ ứng dụng cho tất cả tài khoản đang sử dụng trong Windows 10.

Copy

Get-AppxPackage -AllUsers *Name* | Remove-AppxPackage

Ví dụ gỡ ứng dụng App Installer sử dụng lệnh sau:

Copy

Get-AppxPackage -AllUsers *Microsoft.DesktopAppInstaller* | Remove-AppxPackage

Trong trường hợp bạn không có nhu cầu cài đặt lại ứng dụng sau khi đã gỡ bỏ, bạn có thể gỡ gói luôn cài đặt ứng dụng được gọi ProvisionedAppxPackage, trước hết bạn cần xác định được tên gói bằng cách sử dụng lệnh sau:

Copy

Get-ProvisionedAppxPackage -Online | Select PackageName

Hoặc bạn có thể xuất danh sách tên ứng dụng vào notepad, ví dụ:

Copy

Get-ProvisionedAppxPackage -Online | Select PackageName >>C:PackageName.txt

Khi có tên gói sử dụng lệnh sau gỡ bỏ:

Copy

Remove-AppxProvisionedPackage -Online -Package "PackageName"

Ví dụ gỡ gói cài đặt ứng dụng App Installer

Copy

Remove-AppxProvisionedPackage -Online -Package "Microsoft.DesktopAppInstaller_2018.402.2359.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe"

Nhóm SystemApps Ứng dụng hệ thống

Tên ứng dụngName
Microsoft AccountMicrosoft.AccountsControl
Work or school accountMicrosoft.AAD.BrokerPlugin
Assigned Access Lock appMicrosoft.Windows.AssignedAccessLockApp
Windows Hello SetupMicrosoft.BioEnrollment
ConnectMicrosoft.PPIProjection
CortanaMicrosoft.Windows.Cortana
Desktop App Web ViewerMicrosoft.Win32WebViewHost
AsyncTextServiceMicrosoft.AsyncTextService
File Explorerc5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515
App ResolverE2A4F912-2574-4A75-9BB0-0D023378592B
Add Folder Suggesstions dialogF46D4000-FD22-4DB4-AC8E-4E1DDDE828FE
Email and accountsMicrosoft.AccountsControl
Windows Default Lock ScreenMicrosoft.LockApp
Microsoft EdgeMicrosoft.MicrosoftEdge
PrintDialogWindows.PrintDialog
PinningConfirmationDialogMicrosoft.Windows.PinningConfirmationDialog
Windows Barcode PreviewWindows.CBSPreview
Microsoft family featuresMicrosoft.Windows.ParentalControls
NetworkUX – Network Connection FlowMicrosoft.Windows.OOBENetworkConnectionFlow
Captive Portal FlowMicrosoft.Windows.OOBENetworkCaptivePortal
Narrator QuickStartMicrosoft.Windows.NarratorQuickStart
CapturePickerMicrosoft.Windows.CapturePicker
Settingswindows.immersivecontrolpanel
Windows SecurityMicrosoft.Windows.SecHealthUI
Window Defender SmartScreenMicrosoft.Windows.Apprep.ChxApp
Safely Remove DeviceMicrosoft.Windows.XGpuEjectDialog
Take a TestMicrosoft.Windows.SecureAssessmentBrowser
Xbox Game UIMicrosoft.XboxGameCallableUI

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng hệ thống System Apps

Các bạn xem bài viết mình viết rất chi tiết: Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng hoặc tính năng hệ thống trong Windows 10

Hướng dẫn cấu hình AppUserModelId của ứng dụng

Khi bạn biết được AppUserModelId của ứng dụng sẽ giúp bạn có những tùy chọn sau đây:

+ Chạy ứng dụng trong hộp thoại Run hoặc trong Command Prompt với lệnh sau:

Copy

explorer.exe shell:appsFolderAppUserModelId của ứng dụng

Ví dụ để mở ứng dụng Calendar sử dụng lệnh sau:

Copy

explorer.exe shell:appsFoldermicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!microsoft.windowslive.calendar

+ Cấu hình ghim ứng dụng vào Taskbar trong tệp trả lời cài đặt tự động unattend.xml

Copy

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

  <settings pass="oobeSystem">

    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <TaskbarLinks>           

        <Link0>Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App</Link0>

        <Link1>Microsoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.XboxApp</Link1>

        <Link2>Microsoft.ScreenSketch_8wekyb3d8bbwe!App</Link2>

      </TaskbarLinks>

    </component>

  </settings>

</unattend>

+ Cấu hình ghim ứng dụng vào Start menu trong tệp LayoutModification.xml

Copy

<LayoutModificationTemplate xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout" xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout" Version="1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification">

  <LayoutOptions StartTileGroupCellWidth="6" />

  <DefaultLayoutOverride>

    <StartLayoutCollection>

      <defaultlayout:StartLayout GroupCellWidth="6">

        <start:Group Name="Create">

          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Calendar" />

          <start:Tile Size="4x2" Column="2" Row="0" AppUserModelID="microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Mail" />

        </start:Group>

        <start:Group Name="Play">

          <start:Tile Size="1x1" Column="3" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneMusic" />

          <start:Tile Size="1x1" Column="2" Row="1" AppUserModelID="Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="1x1" Column="3" Row="1" AppUserModelID="Microsoft.WindowsMaps_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="1x1" Column="2" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneVideo" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.XboxApp" />

        </start:Group>

        <start:Group Name="Explore">

          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe!AppexNews" />

          <start:Tile Size="4x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="4" AppUserModelID="Microsoft.MSPaint_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.MSPaint" />

          <start:Tile Size="4x2" Column="0" Row="4" AppUserModelID="Microsoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="2" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.ScreenSketch_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />

        </start:Group>

      </defaultlayout:StartLayout>

    </StartLayoutCollection>

  </DefaultLayoutOverride>

</LayoutModificationTemplate>

Trên đây là danh sách ứng dụng mặc định trong Windows 10, version 1809 cũng như hướng dẫn gỡ bỏ hoặc cấu hình ứng dụng dựa vào NameAppUserModelId của ứng dụng.

Hãy để lại một câu trả lời bạn muốn

avatar
250
  Subscribe  
Thông báo
Scroll to top
0353.456.495