Danh sách ứng dụng mặc định trong Windows 10, version 1809

Dưới đây là danh sách tổng hợp các ứng dụng mặc định trong Windows 10, version 1809 bao gồm Tên hiển thị, Name và AppUserModelId của ứng dụng

Lợi ích khi bạn biết được Name của ứng dụng bạn có thể gỡ bỏ ứng dụng đó bằng powershell còn khi bạn biết AppUserModelId bạn có thể chạy được ứng dụng bằng lệnh run command hoặc cấu hình ghim ứng dụng vào Start menu hoặc Taskbar

Lưu ý: Có một vài ứng dụng mặc định không chạy cho nên mình loại bỏ không thêm vào

Danh sách tên ứng dụng trong Windows 10, version 1809

Nhóm WindowsApps hay StoreApps Ứng dụng được tải về từ Store

Tên ứng dụng Name
Microsoft News Microsoft.BingNews
Weather Microsoft.BingWeather
App Installer Microsoft.DesktopAppInstaller
Get Help Microsoft.GetHelp
Tips Microsoft.Getstarted
Messaging Microsoft.Messaging
Mixed Reality Viewer Microsoft.Microsoft3DViewer
My Office Microsoft.MicrosoftOfficeHub
Sticky Notes Microsoft.MicrosoftStickyNotes
Paint 3D Microsoft.MSPaint
OneNote Microsoft.Office.OneNote
Mobile Plans Microsoft.OneConnect
People Microsoft.People
Print 3D Microsoft.Print3D
Remote Desktop Microsoft.RemoteDesktop
Snip & Sketch Microsoft.ScreenSketch
Skype Microsoft.SkypeApp
Microsoft Pay Microsoft.Wallet
Photos Microsoft.Windows.Photos
Video Editor Microsoft.Windows.Photos
Alarms & Clock Microsoft.WindowsAlarms
Calculator Microsoft.WindowsCalculator
Camera Microsoft.WindowsCamera
Feedback Hub Microsoft.WindowsFeedbackHub
Maps Microsoft.WindowsMaps
Voice Recorder Microsoft.WindowsSoundRecorder
Microsoft Store Microsoft.WindowsStore
Mail & Calendar microsoft.windowscommunicationsapps
Xbox Microsoft.XboxApp
Game bar Microsoft.XboxGamingOverlay
Xbox Identity Provider Microsoft.XboxIdentityProvider
Xbox Live Microsoft.Xbox.TCUI
SolitaireCollection Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection
Groove Music Microsoft.ZuneMusic
Movies & TV Microsoft.ZuneVideo
Your Phone Microsoft.YourPhone

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng Store Apps

Khi có tên của ứng dụng sử dụng lệnh sau gỡ ứng dụng cho tất cả tài khoản đang sử dụng trong Windows 10.

Copy

Get-AppxPackage -AllUsers *Name* | Remove-AppxPackage

Ví dụ gỡ ứng dụng App Installer sử dụng lệnh sau:

Copy

Get-AppxPackage -AllUsers *Microsoft.DesktopAppInstaller* | Remove-AppxPackage

Trong trường hợp bạn không có nhu cầu cài đặt lại ứng dụng sau khi đã gỡ bỏ, bạn có thể gỡ gói luôn cài đặt ứng dụng được gọi ProvisionedAppxPackage, trước hết bạn cần xác định được tên gói bằng cách sử dụng lệnh sau:

Copy

Get-ProvisionedAppxPackage -Online | Select PackageName

Hoặc bạn có thể xuất danh sách tên ứng dụng vào notepad, ví dụ:

Copy

Get-ProvisionedAppxPackage -Online | Select PackageName >>C:PackageName.txt

Khi có tên gói sử dụng lệnh sau gỡ bỏ:

Copy

Remove-AppxProvisionedPackage -Online -Package "PackageName"

Ví dụ gỡ gói cài đặt ứng dụng App Installer

Copy

Remove-AppxProvisionedPackage -Online -Package "Microsoft.DesktopAppInstaller_2018.402.2359.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe"

Nhóm SystemApps Ứng dụng hệ thống

Tên ứng dụng Name
Microsoft Account Microsoft.AccountsControl
Work or school account Microsoft.AAD.BrokerPlugin
Assigned Access Lock app Microsoft.Windows.AssignedAccessLockApp
Windows Hello Setup Microsoft.BioEnrollment
Connect Microsoft.PPIProjection
Cortana Microsoft.Windows.Cortana
Desktop App Web Viewer Microsoft.Win32WebViewHost
AsyncTextService Microsoft.AsyncTextService
File Explorer c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515
App Resolver E2A4F912-2574-4A75-9BB0-0D023378592B
Add Folder Suggesstions dialog F46D4000-FD22-4DB4-AC8E-4E1DDDE828FE
Email and accounts Microsoft.AccountsControl
Windows Default Lock Screen Microsoft.LockApp
Microsoft Edge Microsoft.MicrosoftEdge
PrintDialog Windows.PrintDialog
PinningConfirmationDialog Microsoft.Windows.PinningConfirmationDialog
Windows Barcode Preview Windows.CBSPreview
Microsoft family features Microsoft.Windows.ParentalControls
NetworkUX – Network Connection Flow Microsoft.Windows.OOBENetworkConnectionFlow
Captive Portal Flow Microsoft.Windows.OOBENetworkCaptivePortal
Narrator QuickStart Microsoft.Windows.NarratorQuickStart
CapturePicker Microsoft.Windows.CapturePicker
Settings windows.immersivecontrolpanel
Windows Security Microsoft.Windows.SecHealthUI
Window Defender SmartScreen Microsoft.Windows.Apprep.ChxApp
Safely Remove Device Microsoft.Windows.XGpuEjectDialog
Take a Test Microsoft.Windows.SecureAssessmentBrowser
Xbox Game UI Microsoft.XboxGameCallableUI

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng hệ thống System Apps

Các bạn xem bài viết mình viết rất chi tiết: Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng hoặc tính năng hệ thống trong Windows 10

Hướng dẫn cấu hình AppUserModelId của ứng dụng

Khi bạn biết được AppUserModelId của ứng dụng sẽ giúp bạn có những tùy chọn sau đây:

+ Chạy ứng dụng trong hộp thoại Run hoặc trong Command Prompt với lệnh sau:

Copy

explorer.exe shell:appsFolderAppUserModelId của ứng dụng

Ví dụ để mở ứng dụng Calendar sử dụng lệnh sau:

Copy

explorer.exe shell:appsFoldermicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!microsoft.windowslive.calendar

+ Cấu hình ghim ứng dụng vào Taskbar trong tệp trả lời cài đặt tự động unattend.xml

Copy

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

  <settings pass="oobeSystem">

    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <TaskbarLinks>           

        <Link0>Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App</Link0>

        <Link1>Microsoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.XboxApp</Link1>

        <Link2>Microsoft.ScreenSketch_8wekyb3d8bbwe!App</Link2>

      </TaskbarLinks>

    </component>

  </settings>

</unattend>

+ Cấu hình ghim ứng dụng vào Start menu trong tệp LayoutModification.xml

Copy

<LayoutModificationTemplate xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout" xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout" Version="1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification">

  <LayoutOptions StartTileGroupCellWidth="6" />

  <DefaultLayoutOverride>

    <StartLayoutCollection>

      <defaultlayout:StartLayout GroupCellWidth="6">

        <start:Group Name="Create">

          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Calendar" />

          <start:Tile Size="4x2" Column="2" Row="0" AppUserModelID="microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Mail" />

        </start:Group>

        <start:Group Name="Play">

          <start:Tile Size="1x1" Column="3" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneMusic" />

          <start:Tile Size="1x1" Column="2" Row="1" AppUserModelID="Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="1x1" Column="3" Row="1" AppUserModelID="Microsoft.WindowsMaps_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="1x1" Column="2" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneVideo" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.XboxApp" />

        </start:Group>

        <start:Group Name="Explore">

          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe!AppexNews" />

          <start:Tile Size="4x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="4" AppUserModelID="Microsoft.MSPaint_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.MSPaint" />

          <start:Tile Size="4x2" Column="0" Row="4" AppUserModelID="Microsoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="2" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.ScreenSketch_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />

        </start:Group>

      </defaultlayout:StartLayout>

    </StartLayoutCollection>

  </DefaultLayoutOverride>

</LayoutModificationTemplate>

Trên đây là danh sách ứng dụng mặc định trong Windows 10, version 1809 cũng như hướng dẫn gỡ bỏ hoặc cấu hình ứng dụng dựa vào NameAppUserModelId của ứng dụng.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago