Danh sách đầy đủ các biểu tượng Material Icons với giá trị content css

Material Icons là một phông chữ web của Google chứa tất cả các biểu tượng Material. Trong thiết kế, các biểu tượng Material được sử dụng với phần tử <i>, bạn có thể muốn sử dụng các biểu tượng này với giá trị content trong css. Để làm như vậy, bạn sẽ cần sử dụng các giá trị content sau trên phần tử mong muốn và sau đó thay thế giá trị cho biểu tượng có liên quan.

Danh sách đầy đủ các biểu tượng Material Icons với giá trị content css

Cách chèn liên kết Material Icons

Cách 1: Chèn liên kết trong <head></head>

Copy

<link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet"/>

Cách này áp dụng cho biểu tượng trực tiếp và giá trị content css

Cách 2: Chèn trực tiếp trong <b:skin></b:skin>

Copy


@font-face{font-family:'Material Icons';font-style:normal;font-weight:normal;src:local('Material Icons'), local('MaterialIcons-Regular'), url(//fonts.gstatic.com/s/materialicons/v12/2fcrYFNaTjcS6g4U3t-Y5ewrjPiaoEww8AihgqWRJAo.woff) format('woff'), url(//fonts.gstatic.com/s/materialicons/v12/2fcrYFNaTjcS6g4U3t-Y5ZjZjT5FdEJ140U2DJYC3mY.woff2) format('woff2'), url(//fonts.gstatic.com/s/materialicons/v12/2fcrYFNaTjcS6g4U3t-Y5bbKic1PW3nceB3q24YFOMg.ttf) format('truetype')}


Cách này chỉ áp dụng với giá trị content css

Cách áp dụng biểu tượng phần tử <i>

Xem hướng dẫn: https://google.github.io/material-design-icons

Ví dụ:

Copy

face   <i class="material-icons">face</i>

Cách sử dụng giá trị content css

Copy


.element:before, .element:after {

    font-family: Material Icons;

    content: 'Giá trị';

    font-size: 20px;

    color: #707070;

    vertical-align: middle

}


Ví dụ:

Copy


a.parmalink:after {

    font-family: Material Icons;

    content: 'e5c8';

    font-size: 20px;

    color: #707070;

    position: absolute;

    right: 5px;

}


Output: Đọc thêm

Lưu ý: Các giá trị content bắt đầu bằng chữ e bao gồm 4 ký tự và đứng sau ký tự , ví dụ “e84d”

Danh sách đầy đủ tất cả 932 biểu tượng Material Icons được sắp xếp theo giá trị alphabet

IconValueContent
3d_rotation3d_rotation“e84d”
ac_unitac_unit“eb3b”
access_alarmaccess_alarm“e190”
access_alarmsaccess_alarms“e191”
access_timeaccess_time“e192”
accessibilityaccessibility“e84e”
accessibleaccessible“e914”
account_balanceaccount_balance“e84f”
account_balance_walletaccount_balance_wallet“e850”
account_boxaccount_box“e851”
account_circleaccount_circle“e853”
adbadb“e60e”
addadd“e145”
add_a_photoadd_a_photo“e439”
add_alarmadd_alarm“e193”
add_alertadd_alert“e003”
add_boxadd_box“e146”
add_circleadd_circle“e147”
add_circle_outlineadd_circle_outline“e148”
add_locationadd_location“e567”
add_shopping_cartadd_shopping_cart“e854”
add_to_photosadd_to_photos“e39d”
add_to_queueadd_to_queue“e05c”
adjustadjust“e39e”
airline_seat_flatairline_seat_flat“e630”
airline_seat_flat_angledairline_seat_flat_angled“e631”
airline_seat_individual_suiteairline_seat_individual_suite“e632”
airline_seat_legroom_extraairline_seat_legroom_extra“e633”
airline_seat_legroom_normalairline_seat_legroom_normal“e634”
airline_seat_legroom_reducedairline_seat_legroom_reduced“e635”
airline_seat_recline_extraairline_seat_recline_extra“e636”
airline_seat_recline_normalairline_seat_recline_normal“e637”
airplanemode_activeairplanemode_active“e195”
airplanemode_inactiveairplanemode_inactive“e194”
airplayairplay“e055”
airport_shuttleairport_shuttle“eb3c”
alarmalarm“e855”
alarm_addalarm_add“e856”
alarm_offalarm_off“e857”
alarm_onalarm_on“e858”
albumalbum“e019”
all_inclusiveall_inclusive“eb3d”
all_outall_out“e90b”
androidandroid“e859”
announcementannouncement“e85a”
appsapps“e5c3”
archivearchive“e149”
arrow_backarrow_back“e5c4”
arrow_downwardarrow_downward“e5db”
arrow_drop_downarrow_drop_down“e5c5”
arrow_drop_down_circlearrow_drop_down_circle“e5c6”
arrow_drop_uparrow_drop_up“e5c7”
arrow_forwardarrow_forward“e5c8”
arrow_upwardarrow_upward“e5d8”
art_trackart_track“e060”
aspect_ratioaspect_ratio“e85b”
assessmentassessment“e85c”
assignmentassignment“e85d”
assignment_indassignment_ind“e85e”
assignment_lateassignment_late“e85f”
assignment_returnassignment_return“e860”
assignment_returnedassignment_returned“e861”
assignment_turned_inassignment_turned_in“e862”
assistantassistant“e39f”
assistant_photoassistant_photo“e3a0”
attach_fileattach_file“e226”
attach_moneyattach_money“e227”
attachmentattachment“e2bc”
audiotrackaudiotrack“e3a1”
autorenewautorenew“e863”
av_timerav_timer“e01b”
backspacebackspace“e14a”
backupbackup“e864”
battery_alertbattery_alert“e19c”
battery_charging_fullbattery_charging_full“e1a3”
battery_fullbattery_full“e1a4”
battery_stdbattery_std“e1a5”
battery_unknownbattery_unknown“e1a6”
beach_accessbeach_access“eb3e”
beenherebeenhere“e52d”
blockblock“e14b”
bluetoothbluetooth“e1a7”
bluetooth_audiobluetooth_audio“e60f”
bluetooth_connectedbluetooth_connected“e1a8”
bluetooth_disabledbluetooth_disabled“e1a9”
bluetooth_searchingbluetooth_searching“e1aa”
blur_circularblur_circular“e3a2”
blur_linearblur_linear“e3a3”
blur_offblur_off“e3a4”
blur_onblur_on“e3a5”
bookbook“e865”
bookmarkbookmark“e866”
bookmark_borderbookmark_border“e867”
border_allborder_all“e228”
border_bottomborder_bottom“e229”
border_clearborder_clear“e22a”
border_colorborder_color“e22b”
border_horizontalborder_horizontal“e22c”
border_innerborder_inner“e22d”
border_leftborder_left“e22e”
border_outerborder_outer“e22f”
border_rightborder_right“e230”
border_styleborder_style“e231”
border_topborder_top“e232”
border_verticalborder_vertical“e233”
branding_watermarkbranding_watermark“e06b”
brightness_1brightness_1“e3a6”
brightness_2brightness_2“e3a7”
brightness_3brightness_3“e3a8”
brightness_4brightness_4“e3a9”
brightness_5brightness_5“e3aa”
brightness_6brightness_6“e3ab”
brightness_7brightness_7“e3ac”
brightness_autobrightness_auto“e1ab”
brightness_highbrightness_high“e1ac”
brightness_lowbrightness_low“e1ad”
brightness_mediumbrightness_medium“e1ae”
broken_imagebroken_image“e3ad”
brushbrush“e3ae”
bubble_chartbubble_chart“e6dd”
bug_reportbug_report“e868”
buildbuild“e869”
burst_modeburst_mode“e43c”
businessbusiness“e0af”
business_centerbusiness_center“eb3f”
cachedcached“e86a”
cakecake“e7e9”
callcall“e0b0”
call_endcall_end“e0b1”
call_madecall_made“e0b2”
call_mergecall_merge“e0b3”
call_missedcall_missed“e0b4”
call_missed_outgoingcall_missed_outgoing“e0e4”
call_receivedcall_received“e0b5”
call_splitcall_split“e0b6”
call_to_actioncall_to_action“e06c”
cameracamera“e3af”
camera_altcamera_alt“e3b0”
camera_enhancecamera_enhance“e8fc”
camera_frontcamera_front“e3b1”
camera_rearcamera_rear“e3b2”
camera_rollcamera_roll“e3b3”
cancelcancel“e5c9”
card_giftcardcard_giftcard“e8f6”
card_membershipcard_membership“e8f7”
card_travelcard_travel“e8f8”
casinocasino“eb40”
castcast“e307”
cast_connectedcast_connected“e308”
center_focus_strongcenter_focus_strong“e3b4”
center_focus_weakcenter_focus_weak“e3b5”
change_historychange_history“e86b”
chatchat“e0b7”
chat_bubblechat_bubble“e0ca”
chat_bubble_outlinechat_bubble_outline“e0cb”
checkcheck“e5ca”
check_boxcheck_box“e834”
check_box_outline_blankcheck_box_outline_blank“e835”
check_circlecheck_circle“e86c”
chevron_leftchevron_left“e5cb”
chevron_rightchevron_right“e5cc”
child_carechild_care“eb41”
child_friendlychild_friendly“eb42”
chrome_reader_modechrome_reader_mode“e86d”
classclass“e86e”
clearclear“e14c”
clear_allclear_all“e0b8”
closeclose“e5cd”
closed_captionclosed_caption“e01c”
cloudcloud“e2bd”
cloud_circlecloud_circle“e2be”
cloud_donecloud_done“e2bf”
cloud_downloadcloud_download“e2c0”
cloud_offcloud_off“e2c1”
cloud_queuecloud_queue“e2c2”
cloud_uploadcloud_upload“e2c3”
codecode“e86f”
collectionscollections“e3b6”
collections_bookmarkcollections_bookmark“e431”
color_lenscolor_lens“e3b7”
colorizecolorize“e3b8”
commentcomment“e0b9”
comparecompare“e3b9”
compare_arrowscompare_arrows“e915”
computercomputer“e30a”
confirmation_numberconfirmation_number“e638”
contact_mailcontact_mail“e0d0”
contact_phonecontact_phone“e0cf”
contactscontacts“e0ba”
content_copycontent_copy“e14d”
content_cutcontent_cut“e14e”
content_pastecontent_paste“e14f”
control_pointcontrol_point“e3ba”
control_point_duplicatecontrol_point_duplicate“e3bb”
copyrightcopyright“e90c”
createcreate“e150”
create_new_foldercreate_new_folder“e2cc”
credit_cardcredit_card“e870”
cropcrop“e3be”
crop_16_9crop_16_9“e3bc”
crop_3_2crop_3_2“e3bd”
crop_5_4crop_5_4“e3bf”
crop_7_5crop_7_5“e3c0”
crop_dincrop_din“e3c1”
crop_freecrop_free“e3c2”
crop_landscapecrop_landscape“e3c3”
crop_originalcrop_original“e3c4”
crop_portraitcrop_portrait“e3c5”
crop_rotatecrop_rotate“e437”
crop_squarecrop_square“e3c6”
dashboarddashboard“e871”
data_usagedata_usage“e1af”
date_rangedate_range“e916”
dehazedehaze“e3c7”
deletedelete“e872”
delete_foreverdelete_forever“e92b”
delete_sweepdelete_sweep“e16c”
descriptiondescription“e873”
desktop_macdesktop_mac“e30b”
desktop_windowsdesktop_windows“e30c”
detailsdetails“e3c8”
developer_boarddeveloper_board“e30d”
developer_modedeveloper_mode“e1b0”
device_hubdevice_hub“e335”
devicesdevices“e1b1”
devices_otherdevices_other“e337”
dialer_sipdialer_sip“e0bb”
dialpaddialpad“e0bc”
directionsdirections“e52e”
directions_bikedirections_bike“e52f”
directions_boatdirections_boat“e532”
directions_busdirections_bus“e530”
directions_cardirections_car“e531”
directions_railwaydirections_railway“e534”
directions_rundirections_run“e566”
directions_subwaydirections_subway“e533”
directions_transitdirections_transit“e535”
directions_walkdirections_walk“e536”
disc_fulldisc_full“e610”
dnsdns“e875”
do_not_disturbdo_not_disturb“e612”
do_not_disturb_altdo_not_disturb_alt“e611”
do_not_disturb_offdo_not_disturb_off“e643”
do_not_disturb_ondo_not_disturb_on“e644”
dockdock“e30e”
domaindomain“e7ee”
donedone“e876”
done_alldone_all“e877”
donut_largedonut_large“e917”
donut_smalldonut_small“e918”
draftsdrafts“e151”
drag_handledrag_handle“e25d”
drive_etadrive_eta“e613”
dvrdvr“e1b2”
editedit“e3c9”
edit_locationedit_location“e568”
ejecteject“e8fb”
emailemail“e0be”
enhanced_encryptionenhanced_encryption“e63f”
equalizerequalizer“e01d”
errorerror“e000”
error_outlineerror_outline“e001”
euro_symboleuro_symbol“e926”
ev_stationev_station“e56d”
eventevent“e878”
event_availableevent_available“e614”
event_busyevent_busy“e615”
event_noteevent_note“e616”
event_seatevent_seat“e903”
exit_to_appexit_to_app“e879”
expand_lessexpand_less“e5ce”
expand_moreexpand_more“e5cf”
explicitexplicit“e01e”
exploreexplore“e87a”
exposureexposure“e3ca”
exposure_neg_1exposure_neg_1“e3cb”
exposure_neg_2exposure_neg_2“e3cc”
exposure_plus_1exposure_plus_1“e3cd”
exposure_plus_2exposure_plus_2“e3ce”
exposure_zeroexposure_zero“e3cf”
extensionextension“e87b”
faceface“e87c”
fast_forwardfast_forward“e01f”
fast_rewindfast_rewind“e020”
favoritefavorite“e87d”
favorite_borderfavorite_border“e87e”
featured_play_listfeatured_play_list“e06d”
featured_videofeatured_video“e06e”
feedbackfeedback“e87f”
fiber_dvrfiber_dvr“e05d”
fiber_manual_recordfiber_manual_record“e061”
fiber_newfiber_new“e05e”
fiber_pinfiber_pin“e06a”
fiber_smart_recordfiber_smart_record“e062”
file_downloadfile_download“e2c4”
file_uploadfile_upload“e2c6”
filterfilter“e3d3”
filter_1filter_1“e3d0”
filter_2filter_2“e3d1”
filter_3filter_3“e3d2”
filter_4filter_4“e3d4”
filter_5filter_5“e3d5”
filter_6filter_6“e3d6”
filter_7filter_7“e3d7”
filter_8filter_8“e3d8”
filter_9filter_9“e3d9”
filter_9_plusfilter_9_plus“e3da”
filter_b_and_wfilter_b_and_w“e3db”
filter_center_focusfilter_center_focus“e3dc”
filter_dramafilter_drama“e3dd”
filter_framesfilter_frames“e3de”
filter_hdrfilter_hdr“e3df”
filter_listfilter_list“e152”
filter_nonefilter_none“e3e0”
filter_tilt_shiftfilter_tilt_shift“e3e2”
filter_vintagefilter_vintage“e3e3”
find_in_pagefind_in_page“e880”
find_replacefind_replace“e881”
fingerprintfingerprint“e90d”
first_pagefirst_page“e5dc”
fitness_centerfitness_center“eb43”
flagflag“e153”
flareflare“e3e4”
flash_autoflash_auto“e3e5”
flash_offflash_off“e3e6”
flash_onflash_on“e3e7”
flightflight“e539”
flight_landflight_land“e904”
flight_takeoffflight_takeoff“e905”
flipflip“e3e8”
flip_to_backflip_to_back“e882”
flip_to_frontflip_to_front“e883”
folderfolder“e2c7”
folder_openfolder_open“e2c8”
folder_sharedfolder_shared“e2c9”
folder_specialfolder_special“e617”
font_downloadfont_download“e167”
format_align_centerformat_align_center“e234”
format_align_justifyformat_align_justify“e235”
format_align_leftformat_align_left“e236”
format_align_rightformat_align_right“e237”
format_boldformat_bold“e238”
format_clearformat_clear“e239”
format_color_fillformat_color_fill“e23a”
format_color_resetformat_color_reset“e23b”
format_color_textformat_color_text“e23c”
format_indent_decreaseformat_indent_decrease“e23d”
format_indent_increaseformat_indent_increase“e23e”
format_italicformat_italic“e23f”
format_line_spacingformat_line_spacing“e240”
format_list_bulletedformat_list_bulleted“e241”
format_list_numberedformat_list_numbered“e242”
format_paintformat_paint“e243”
format_quoteformat_quote“e244”
format_shapesformat_shapes“e25e”
format_sizeformat_size“e245”
format_strikethroughformat_strikethrough“e246”
format_textdirection_l_to_rformat_textdirection_l_to_r“e247”
format_textdirection_r_to_lformat_textdirection_r_to_l“e248”
format_underlinedformat_underlined“e249”
forumforum“e0bf”
forwardforward“e154”
forward_10forward_10“e056”
forward_30forward_30“e057”
forward_5forward_5“e058”
free_breakfastfree_breakfast“eb44”
fullscreenfullscreen“e5d0”
fullscreen_exitfullscreen_exit“e5d1”
functionsfunctions“e24a”
g_translateg_translate“e927”
gamepadgamepad“e30f”
gamesgames“e021”
gavelgavel“e90e”
gesturegesture“e155”
get_appget_app“e884”
gifgif“e908”
golf_coursegolf_course“eb45”
gps_fixedgps_fixed“e1b3”
gps_not_fixedgps_not_fixed“e1b4”
gps_offgps_off“e1b5”
gradegrade“e885”
gradientgradient“e3e9”
graingrain“e3ea”
graphic_eqgraphic_eq“e1b8”
grid_offgrid_off“e3eb”
grid_ongrid_on“e3ec”
groupgroup“e7ef”
group_addgroup_add“e7f0”
group_workgroup_work“e886”
hdhd“e052”
hdr_offhdr_off“e3ed”
hdr_onhdr_on“e3ee”
hdr_stronghdr_strong“e3f1”
hdr_weakhdr_weak“e3f2”
headsetheadset“e310”
headset_micheadset_mic“e311”
healinghealing“e3f3”
hearinghearing“e023”
helphelp“e887”
help_outlinehelp_outline“e8fd”
high_qualityhigh_quality“e024”
highlighthighlight“e25f”
highlight_offhighlight_off“e888”
historyhistory“e889”
homehome“e88a”
hot_tubhot_tub“eb46”
hotelhotel“e53a”
hourglass_emptyhourglass_empty“e88b”
hourglass_fullhourglass_full“e88c”
httphttp“e902”
httpshttps“e88d”
imageimage“e3f4”
image_aspect_ratioimage_aspect_ratio“e3f5”
import_contactsimport_contacts“e0e0”
import_exportimport_export“e0c3”
important_devicesimportant_devices“e912”
inboxinbox“e156”
indeterminate_check_boxindeterminate_check_box“e909”
infoinfo“e88e”
info_outlineinfo_outline“e88f”
inputinput“e890”
insert_chartinsert_chart“e24b”
insert_commentinsert_comment“e24c”
insert_drive_fileinsert_drive_file“e24d”
insert_emoticoninsert_emoticon“e24e”
insert_invitationinsert_invitation“e24f”
insert_linkinsert_link“e250”
insert_photoinsert_photo“e251”
invert_colorsinvert_colors“e891”
invert_colors_offinvert_colors_off“e0c4”
isoiso“e3f6”
keyboardkeyboard“e312”
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_down“e313”
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_left“e314”
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_right“e315”
keyboard_arrow_upkeyboard_arrow_up“e316”
keyboard_backspacekeyboard_backspace“e317”
keyboard_capslockkeyboard_capslock“e318”
keyboard_hidekeyboard_hide“e31a”
keyboard_returnkeyboard_return“e31b”
keyboard_tabkeyboard_tab“e31c”
keyboard_voicekeyboard_voice“e31d”
kitchenkitchen“eb47”
labellabel“e892”
label_outlinelabel_outline“e893”
landscapelandscape“e3f7”
languagelanguage“e894”
laptoplaptop“e31e”
laptop_chromebooklaptop_chromebook“e31f”
laptop_maclaptop_mac“e320”
laptop_windowslaptop_windows“e321”
last_pagelast_page“e5dd”
launchlaunch“e895”
layerslayers“e53b”
layers_clearlayers_clear“e53c”
leak_addleak_add“e3f8”
leak_removeleak_remove“e3f9”
lenslens“e3fa”
library_addlibrary_add“e02e”
library_bookslibrary_books“e02f”
library_musiclibrary_music“e030”
lightbulb_outlinelightbulb_outline“e90f”
line_styleline_style“e919”
line_weightline_weight“e91a”
linear_scalelinear_scale“e260”
linklink“e157”
linked_cameralinked_camera“e438”
listlist“e896”
live_helplive_help“e0c6”
live_tvlive_tv“e639”
local_activitylocal_activity“e53f”
local_airportlocal_airport“e53d”
local_atmlocal_atm“e53e”
local_barlocal_bar“e540”
local_cafelocal_cafe“e541”
local_car_washlocal_car_wash“e542”
local_convenience_storelocal_convenience_store“e543”
local_dininglocal_dining“e556”
local_drinklocal_drink“e544”
local_floristlocal_florist“e545”
local_gas_stationlocal_gas_station“e546”
local_grocery_storelocal_grocery_store“e547”
local_hospitallocal_hospital“e548”
local_hotellocal_hotel“e549”
local_laundry_servicelocal_laundry_service“e54a”
local_librarylocal_library“e54b”
local_malllocal_mall“e54c”
local_movieslocal_movies“e54d”
local_offerlocal_offer“e54e”
local_parkinglocal_parking“e54f”
local_pharmacylocal_pharmacy“e550”
local_phonelocal_phone“e551”
local_pizzalocal_pizza“e552”
local_playlocal_play“e553”
local_post_officelocal_post_office“e554”
local_printshoplocal_printshop“e555”
local_seelocal_see“e557”
local_shippinglocal_shipping“e558”
local_taxilocal_taxi“e559”
location_citylocation_city“e7f1”
location_disabledlocation_disabled“e1b6”
location_offlocation_off“e0c7”
location_onlocation_on“e0c8”
location_searchinglocation_searching“e1b7”
locklock“e897”
lock_openlock_open“e898”
lock_outlinelock_outline“e899”
lookslooks“e3fc”
looks_3looks_3“e3fb”
looks_4looks_4“e3fd”
looks_5looks_5“e3fe”
looks_6looks_6“e3ff”
looks_onelooks_one“e400”
looks_twolooks_two“e401”
looploop“e028”
loupeloupe“e402”
low_prioritylow_priority“e16d”
loyaltyloyalty“e89a”
mailmail“e158”
mail_outlinemail_outline“e0e1”
mapmap“e55b”
markunreadmarkunread“e159”
markunread_mailboxmarkunread_mailbox“e89b”
memorymemory“e322”
menumenu“e5d2”
merge_typemerge_type“e252”
messagemessage“e0c9”
micmic“e029”
mic_nonemic_none“e02a”
mic_offmic_off“e02b”
mmsmms“e618”
mode_commentmode_comment“e253”
mode_editmode_edit“e254”
monetization_onmonetization_on“e263”
money_offmoney_off“e25c”
monochrome_photosmonochrome_photos“e403”
moodmood“e7f2”
mood_badmood_bad“e7f3”
moremore“e619”
more_horizmore_horiz“e5d3”
more_vertmore_vert“e5d4”
motorcyclemotorcycle“e91b”
mousemouse“e323”
move_to_inboxmove_to_inbox“e168”
moviemovie“e02c”
movie_creationmovie_creation“e404”
movie_filtermovie_filter“e43a”
multiline_chartmultiline_chart“e6df”
music_notemusic_note“e405”
music_videomusic_video“e063”
my_locationmy_location“e55c”
naturenature“e406”
nature_peoplenature_people“e407”
navigate_beforenavigate_before“e408”
navigate_nextnavigate_next“e409”
navigationnavigation“e55d”
near_menear_me“e569”
network_cellnetwork_cell“e1b9”
network_checknetwork_check“e640”
network_lockednetwork_locked“e61a”
network_wifinetwork_wifi“e1ba”
new_releasesnew_releases“e031”
next_weeknext_week“e16a”
nfcnfc“e1bb”
no_encryptionno_encryption“e641”
no_simno_sim“e0cc”
not_interestednot_interested“e033”
notenote“e06f”
note_addnote_add“e89c”
notificationsnotifications“e7f4”
notifications_activenotifications_active“e7f7”
notifications_nonenotifications_none“e7f5”
notifications_offnotifications_off“e7f6”
notifications_pausednotifications_paused“e7f8”
offline_pinoffline_pin“e90a”
ondemand_videoondemand_video“e63a”
opacityopacity“e91c”
open_in_browseropen_in_browser“e89d”
open_in_newopen_in_new“e89e”
open_withopen_with“e89f”
pagespages“e7f9”
pageviewpageview“e8a0”
palettepalette“e40a”
pan_toolpan_tool“e925”
panoramapanorama“e40b”
panorama_fish_eyepanorama_fish_eye“e40c”
panorama_horizontalpanorama_horizontal“e40d”
panorama_verticalpanorama_vertical“e40e”
panorama_wide_anglepanorama_wide_angle“e40f”
party_modeparty_mode“e7fa”
pausepause“e034”
pause_circle_filledpause_circle_filled“e035”
pause_circle_outlinepause_circle_outline“e036”
paymentpayment“e8a1”
peoplepeople“e7fb”
people_outlinepeople_outline“e7fc”
perm_camera_micperm_camera_mic“e8a2”
perm_contact_calendarperm_contact_calendar“e8a3”
perm_data_settingperm_data_setting“e8a4”
perm_device_informationperm_device_information“e8a5”
perm_identityperm_identity“e8a6”
perm_mediaperm_media“e8a7”
perm_phone_msgperm_phone_msg“e8a8”
perm_scan_wifiperm_scan_wifi“e8a9”
personperson“e7fd”
person_addperson_add“e7fe”
person_outlineperson_outline“e7ff”
person_pinperson_pin“e55a”
person_pin_circleperson_pin_circle“e56a”
personal_videopersonal_video“e63b”
petspets“e91d”
phonephone“e0cd”
phone_androidphone_android“e324”
phone_bluetooth_speakerphone_bluetooth_speaker“e61b”
phone_forwardedphone_forwarded“e61c”
phone_in_talkphone_in_talk“e61d”
phone_iphonephone_iphone“e325”
phone_lockedphone_locked“e61e”
phone_missedphone_missed“e61f”
phone_pausedphone_paused“e620”
phonelinkphonelink“e326”
phonelink_erasephonelink_erase“e0db”
phonelink_lockphonelink_lock“e0dc”
phonelink_offphonelink_off“e327”
phonelink_ringphonelink_ring“e0dd”
phonelink_setupphonelink_setup“e0de”
photophoto“e410”
photo_albumphoto_album“e411”
photo_cameraphoto_camera“e412”
photo_filterphoto_filter“e43b”
photo_libraryphoto_library“e413”
photo_size_select_actualphoto_size_select_actual“e432”
photo_size_select_largephoto_size_select_large“e433”
photo_size_select_smallphoto_size_select_small“e434”
picture_as_pdfpicture_as_pdf“e415”
picture_in_picturepicture_in_picture“e8aa”
picture_in_picture_altpicture_in_picture_alt“e911”
pie_chartpie_chart“e6c4”
pie_chart_outlinedpie_chart_outlined“e6c5”
pin_droppin_drop“e55e”
placeplace“e55f”
play_arrowplay_arrow“e037”
play_circle_filledplay_circle_filled“e038”
play_circle_outlineplay_circle_outline“e039”
play_for_workplay_for_work“e906”
playlist_addplaylist_add“e03b”
playlist_add_checkplaylist_add_check“e065”
playlist_playplaylist_play“e05f”
plus_oneplus_one“e800”
pollpoll“e801”
polymerpolymer“e8ab”
poolpool“eb48”
portable_wifi_offportable_wifi_off“e0ce”
portraitportrait“e416”
powerpower“e63c”
power_inputpower_input“e336”
power_settings_newpower_settings_new“e8ac”
pregnant_womanpregnant_woman“e91e”
present_to_allpresent_to_all“e0df”
printprint“e8ad”
priority_highpriority_high“e645”
publicpublic“e80b”
publishpublish“e255”
query_builderquery_builder“e8ae”
question_answerquestion_answer“e8af”
queuequeue“e03c”
queue_musicqueue_music“e03d”
queue_play_nextqueue_play_next“e066”
radioradio“e03e”
radio_button_checkedradio_button_checked“e837”
radio_button_uncheckedradio_button_unchecked“e836”
rate_reviewrate_review“e560”
receiptreceipt“e8b0”
recent_actorsrecent_actors“e03f”
record_voice_overrecord_voice_over“e91f”
redeemredeem“e8b1”
redoredo“e15a”
refreshrefresh“e5d5”
removeremove“e15b”
remove_circleremove_circle“e15c”
remove_circle_outlineremove_circle_outline“e15d”
remove_from_queueremove_from_queue“e067”
remove_red_eyeremove_red_eye“e417”
remove_shopping_cartremove_shopping_cart“e928”
reorderreorder“e8fe”
repeatrepeat“e040”
repeat_onerepeat_one“e041”
replayreplay“e042”
replay_10replay_10“e059”
replay_30replay_30“e05a”
replay_5replay_5“e05b”
replyreply“e15e”
reply_allreply_all“e15f”
reportreport“e160”
report_problemreport_problem“e8b2”
restaurantrestaurant“e56c”
restaurant_menurestaurant_menu“e561”
restorerestore“e8b3”
restore_pagerestore_page“e929”
ring_volumering_volume“e0d1”
roomroom“e8b4”
room_serviceroom_service“eb49”
rotate_90_degrees_ccwrotate_90_degrees_ccw“e418”
rotate_leftrotate_left“e419”
rotate_rightrotate_right“e41a”
rounded_cornerrounded_corner“e920”
routerrouter“e328”
rowingrowing“e921”
rss_feedrss_feed“e0e5”
rv_hookuprv_hookup“e642”
satellitesatellite“e562”
savesave“e161”
scannerscanner“e329”
scheduleschedule“e8b5”
schoolschool“e80c”
screen_lock_landscapescreen_lock_landscape“e1be”
screen_lock_portraitscreen_lock_portrait“e1bf”
screen_lock_rotationscreen_lock_rotation“e1c0”
screen_rotationscreen_rotation“e1c1”
screen_sharescreen_share“e0e2”
sd_cardsd_card“e623”
sd_storagesd_storage“e1c2”
searchsearch“e8b6”
securitysecurity“e32a”
select_allselect_all“e162”
sendsend“e163”
sentiment_dissatisfiedsentiment_dissatisfied“e811”
sentiment_neutralsentiment_neutral“e812”
sentiment_satisfiedsentiment_satisfied“e813”
sentiment_very_dissatisfiedsentiment_very_dissatisfied“e814”
sentiment_very_satisfiedsentiment_very_satisfied“e815”
settingssettings“e8b8”
settings_applicationssettings_applications“e8b9”
settings_backup_restoresettings_backup_restore“e8ba”
settings_bluetoothsettings_bluetooth“e8bb”
settings_brightnesssettings_brightness“e8bd”
settings_cellsettings_cell“e8bc”
settings_ethernetsettings_ethernet“e8be”
settings_input_antennasettings_input_antenna“e8bf”
settings_input_componentsettings_input_component“e8c0”
settings_input_compositesettings_input_composite“e8c1”
settings_input_hdmisettings_input_hdmi“e8c2”
settings_input_svideosettings_input_svideo“e8c3”
settings_overscansettings_overscan“e8c4”
settings_phonesettings_phone“e8c5”
settings_powersettings_power“e8c6”
settings_remotesettings_remote“e8c7”
settings_system_daydreamsettings_system_daydream“e1c3”
settings_voicesettings_voice“e8c8”
shareshare“e80d”
shopshop“e8c9”
shop_twoshop_two“e8ca”
shopping_basketshopping_basket“e8cb”
shopping_cartshopping_cart“e8cc”
short_textshort_text“e261”
show_chartshow_chart“e6e1”
shuffleshuffle“e043”
signal_cellular_4_barsignal_cellular_4_bar“e1c8”
signal_cellular_connected_no_internet_4_barsignal_cellular_connected_no_internet_4_bar“e1cd”
signal_cellular_no_simsignal_cellular_no_sim“e1ce”
signal_cellular_nullsignal_cellular_null“e1cf”
signal_cellular_offsignal_cellular_off“e1d0”
signal_wifi_4_barsignal_wifi_4_bar“e1d8”
signal_wifi_4_bar_locksignal_wifi_4_bar_lock“e1d9”
signal_wifi_offsignal_wifi_off“e1da”
sim_cardsim_card“e32b”
sim_card_alertsim_card_alert“e624”
skip_nextskip_next“e044”
skip_previousskip_previous“e045”
slideshowslideshow“e41b”
slow_motion_videoslow_motion_video“e068”
smartphonesmartphone“e32c”
smoke_freesmoke_free“eb4a”
smoking_roomssmoking_rooms“eb4b”
smssms“e625”
sms_failedsms_failed“e626”
snoozesnooze“e046”
sortsort“e164”
sort_by_alphasort_by_alpha“e053”
spaspa“eb4c”
space_barspace_bar“e256”
speakerspeaker“e32d”
speaker_groupspeaker_group“e32e”
speaker_notesspeaker_notes“e8cd”
speaker_notes_offspeaker_notes_off“e92a”
speaker_phonespeaker_phone“e0d2”
spellcheckspellcheck“e8ce”
starstar“e838”
star_borderstar_border“e83a”
star_halfstar_half“e839”
starsstars“e8d0”
stay_current_landscapestay_current_landscape“e0d3”
stay_current_portraitstay_current_portrait“e0d4”
stay_primary_landscapestay_primary_landscape“e0d5”
stay_primary_portraitstay_primary_portrait“e0d6”
stopstop“e047”
stop_screen_sharestop_screen_share“e0e3”
storagestorage“e1db”
storestore“e8d1”
store_mall_directorystore_mall_directory“e563”
straightenstraighten“e41c”
streetviewstreetview“e56e”
strikethrough_sstrikethrough_s“e257”
stylestyle“e41d”
subdirectory_arrow_leftsubdirectory_arrow_left“e5d9”
subdirectory_arrow_rightsubdirectory_arrow_right“e5da”
subjectsubject“e8d2”
subscriptionssubscriptions“e064”
subtitlessubtitles“e048”
subwaysubway“e56f”
supervisor_accountsupervisor_account“e8d3”
surround_soundsurround_sound“e049”
swap_callsswap_calls“e0d7”
swap_horizswap_horiz“e8d4”
swap_vertswap_vert“e8d5”
swap_vertical_circleswap_vertical_circle“e8d6”
switch_cameraswitch_camera“e41e”
switch_videoswitch_video“e41f”
syncsync“e627”
sync_disabledsync_disabled“e628”
sync_problemsync_problem“e629”
system_updatesystem_update“e62a”
system_update_altsystem_update_alt“e8d7”
tabtab“e8d8”
tab_unselectedtab_unselected“e8d9”
tablettablet“e32f”
tablet_androidtablet_android“e330”
tablet_mactablet_mac“e331”
tag_facestag_faces“e420”
tap_and_playtap_and_play“e62b”
terrainterrain“e564”
text_fieldstext_fields“e262”
text_formattext_format“e165”
textsmstextsms“e0d8”
texturetexture“e421”
theaterstheaters“e8da”
thumb_downthumb_down“e8db”
thumb_upthumb_up“e8dc”
thumbs_up_downthumbs_up_down“e8dd”
time_to_leavetime_to_leave“e62c”
timelapsetimelapse“e422”
timelinetimeline“e922”
timertimer“e425”
timer_10timer_10“e423”
timer_3timer_3“e424”
timer_offtimer_off“e426”
titletitle“e264”
toctoc“e8de”
todaytoday“e8df”
tolltoll“e8e0”
tonalitytonality“e427”
touch_apptouch_app“e913”
toystoys“e332”
track_changestrack_changes“e8e1”
traffictraffic“e565”
traintrain“e570”
tramtram“e571”
transfer_within_a_stationtransfer_within_a_station“e572”
transformtransform“e428”
translatetranslate“e8e2”
trending_downtrending_down“e8e3”
trending_flattrending_flat“e8e4”
trending_uptrending_up“e8e5”
tunetune“e429”
turned_inturned_in“e8e6”
turned_in_notturned_in_not“e8e7”
tvtv“e333”
unarchiveunarchive“e169”
undoundo“e166”
unfold_lessunfold_less“e5d6”
unfold_moreunfold_more“e5d7”
updateupdate“e923”
usbusb“e1e0”
verified_userverified_user“e8e8”
vertical_align_bottomvertical_align_bottom“e258”
vertical_align_centervertical_align_center“e259”
vertical_align_topvertical_align_top“e25a”
vibrationvibration“e62d”
video_callvideo_call“e070”
video_labelvideo_label“e071”
video_libraryvideo_library“e04a”
videocamvideocam“e04b”
videocam_offvideocam_off“e04c”
videogame_assetvideogame_asset“e338”
view_agendaview_agenda“e8e9”
view_arrayview_array“e8ea”
view_carouselview_carousel“e8eb”
view_columnview_column“e8ec”
view_comfyview_comfy“e42a”
view_compactview_compact“e42b”
view_dayview_day“e8ed”
view_headlineview_headline“e8ee”
view_listview_list“e8ef”
view_moduleview_module“e8f0”
view_quiltview_quilt“e8f1”
view_streamview_stream“e8f2”
view_weekview_week“e8f3”
vignettevignette“e435”
visibilityvisibility“e8f4”
visibility_offvisibility_off“e8f5”
voice_chatvoice_chat“e62e”
voicemailvoicemail“e0d9”
volume_downvolume_down“e04d”
volume_mutevolume_mute“e04e”
volume_offvolume_off“e04f”
volume_upvolume_up“e050”
vpn_keyvpn_key“e0da”
vpn_lockvpn_lock“e62f”
wallpaperwallpaper“e1bc”
warningwarning“e002”
watchwatch“e334”
watch_laterwatch_later“e924”
wb_autowb_auto“e42c”
wb_cloudywb_cloudy“e42d”
wb_incandescentwb_incandescent“e42e”
wb_iridescentwb_iridescent“e436”
wb_sunnywb_sunny“e430”
wcwc“e63d”
webweb“e051”
web_assetweb_asset“e069”
weekendweekend“e16b”
whatshotwhatshot“e80e”
widgetswidgets“e1bd”
wifiwifi“e63e”
wifi_lockwifi_lock“e1e1”
wifi_tetheringwifi_tethering“e1e2”
workwork“e8f9”
wrap_textwrap_text“e25b”
youtube_searched_foryoutube_searched_for“e8fa”
zoom_inzoom_in“e8ff”
zoom_outzoom_out“e900”
zoom_out_mapzoom_out_map“e56b”

Hãy để lại một câu trả lời bạn muốn

avatar
250
  Subscribe  
Thông báo
Scroll to top
0353.456.495