Danh sách các chỉ mục URI của ứng dụng Settings trong Windows 10, version 1809

Bài viết này mình sẽ liệt kê danh sách đầy đủ các chỉ mục URI của ứng dụng Settings trong Windows 10, version 1809 qua đó mình cũng hướng dẫn cách chạy trực tiếp các chỉ mục này bằng lệnh run command và cấu hình hiển thị hoặc làm ẩn các chỉ mục.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các chỉ mục URI của ứng dụng Settings trong Windows 10, version 1809

System

Settings Page URI
Display screenrotation
Sound sound
Notifications & actions notifications
Focus assist quiethours
Power & sleep powersleep
Battery batterysaver
Storage storagesense
Tablet mode tabletmode
Multitasking multitasking
Projecting to this P project
Shared experiences crossdevice
Clipboard clipboard
About about

Device

Settings Page URI
Bluetooth & other devices bluetooth
Printers & scanners printers
Mouse mousetouchpad
Touchpad devices-touchpad
Typing typing
Pen & Windows Ink pen
AutoPlay autoplay
USB usb

Phone

Settings Page URI
Phone mobile-devices

Network & internet

Settings Page URI
Status network-status
Wi-Fi network-wifi
Ethernet network-ethernet
Dial-up network-dialup
VPN network-vpn
Airplane mode network-airplanemode
Mobile hotspot network-mobilehotspot
Data usage datausage
Proxy network-proxy

Personalization

Settings Page URI
Background personalization-background
Colors personalization-colors
Lock screen lockscreen
Themes themes
Fonts fonts
Start personalization-start
Taskbar taskbar

Apps

Settings Page URI
Apps & features appsfeatures
Default apps defaultapps
Offline Maps maps
Apps for websites appsforwebsites
Video playback videoplayback
Startup startupapps

Accounts

Settings Page URI
Your info yourinfo
Email & accounts emailandaccounts
Sign-in options signinoptions
Access work or school workplace
Family & other users otherusers
Sync your settings sync

Time & Language

Settings Page URI
Date & time dateandtime
Region region
Language language
Speech speech

Gaming

Settings Page URI
Game bar gaming-gamebar
Captures
Broadcasting gaming-broadcasting
Game Mode gaming-gamemode
Xbox Networking gaming-xboxnetworking

Ease of Access

Settings Page URI
Display easeofaccess-display
Cusor & pointer size
Magnifier easeofaccess-magnifier
Color filter
High contrast easeofaccess-highcontrast
Narrator easeofaccess-narrator
Audio easeofaccess-audio
Closed captions easeofaccess-closedcaptioning
Speech easeofaccess-speechrecognition
Keyboard easeofaccess-keyboard
Mouse easeofaccess-mouse
Eye control easeofaccess-eyecontrol

Cortana

Settings Page URI
Talk to Cortana cortana-language
Permissions & History cortana-permissions
Cortana across my devices
More details cortana-moredetails

Privacy

Settings Page URI
General privacy-general
Speech privacy-speech
Inking & typing personalization
Diagnostics & feedback privacy-feedback
Activity history privacy-activityhistory
Location privacy-location
Camera privacy-webcam
Microphone privacy-microphone
Notifications privacy-notifications
Account info privacy-accountinfo
Contacts privacy-contacts
Calendar privacy-calendar
Call history privacy-callhistory
Email privacy-email
Tasks privacy-tasks
Messaging privacy-messaging
Radios privacy-radios
Other devices privacy-customdevices
Background apps privacy-backgroundapps
App diagnostics privacy-appdiagnostics
Automatic file downloads privacy-automaticfiledownloads
Documents privacy-documents
Pictures privacy-pictures
Videos privacy-videos
File system privacy-broadfilesystemaccess

Update & Security

Settings Page URI
Windows Update windowsupdate
Delivery Optimization delivery-optimization
Windows Security windowsdefender
Backup backup
Troubleshoot troubleshoot
Recovery recovery
Activation activation
Find my device findmydevice
For developers developers
Windows Insider Program windowsinsider

Hướng dẫn chạy trực tiếp các chỉ mục này bằng lệnh run command

Sử dụng tham số ms-settings: đằng trước chỉ mục muốn chạy trong lệnh run command ví dụ để mở chỉ mục Windows Update sử dụng lệnh sau trong hộp thoại Run

Copy

ms-settings:windowsupdate

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng lệnh này trong trình duyệt để mở các chỉ mục.

Hướng dẫn làm ẩn hoặc chỉ hiển thị các các chỉ mục trong Settings

Bằng phương pháp này bạn có thể chỉ định các chỉ mục ẩn hoặc chỉ định các chỉ mục hiển thị trong Settings như sau:

Thiết lập trong Local Group Policy Editor

Áp dụng cho:

Windows 10 Pro
Windows 10 Education
Windows 10 Enterprise

Mở Local Group Policy Editor (gpedit.msc) đi đến User Configuration > Administrative Templates > Control Panel  thiết lập Settings Page Visibility = Enable

Chính sách này cho phép quản trị viên chặn một tập hợp các trang nhất định từ ứng dụng hệ thống Settings. Các trang bị chặn sẽ không hiển thị trong ứng dụng và nếu tất cả các trang trong một danh mục bị chặn thì danh mục cũng sẽ bị ẩn. Điều hướng trực tiếp đến một trang bị chặn thông qua URI, trình đơn ngữ cảnh trong File explorer hoặc các phương tiện khác sẽ dẫn đến trang đầu của Settings được hiển thị thay thế.

Chính sách này có hai chế độ: nó có thể chỉ định một danh sách các trang cài đặt để hiển thị hoặc một danh sách các trang cần ẩn. Để chỉ định danh sách các trang cần hiển thị, chuỗi chính sách phải bắt đầu bằng “showonly:” (không có dấu ngoặc kép), và để chỉ danh sách các trang cần ẩn, nó phải bắt đầu bằng “hide:”. Nếu một trang trong danh sách showonly thường bị ẩn vì các lý do khác (như thiết bị phần cứng bị thiếu), chính sách này sẽ không bắt buộc trang đó xuất hiện. Sau đó, chuỗi chính sách phải chứa danh sách các số nhận dạng trang được định giới bằng dấu chấm phẩy (;). Mã nhận dạng cho bất kỳ trang cài đặt nào đó là URI đã xuất bản cho trang đó, trừ phần giao thức “ms-settings:”.

Ví dụ: để chỉ định chỉ hiển thị trang Display trong danh mục System và Windows Update trong danh mục Update & security (các URI tương ứng là ms-settings:screenrotation và ms-settings:windowsupdate) và tất cả các trang khác bị ẩn:

Copy

Showonly:screenrotation;windowsupdate

Hình minh họa

Kết quả

Ví dụ: để chỉ định trang Display trong danh mục System và Windows Update trong danh mục Update & security (các URI tương ứng là ms-settings:screenrotation và ms-settings:windowsupdate) ẩn đi:

Copy

Hide:screenrotation;windowsupdate

Hình minh họa

Thiết lập trong Registry Editor

Áp dụng cho tất cả phiên bản Windows 10

Mặc định khi bạn áp dụng chính sách group policy thì hệ thống cũng tự tạo các giá trị tương ứng vào registry editor lưu ý không có chiều ngược lại.

Khi bạn xóa bỏ giá trị này đi thì chính sách trong group policy mà bạn đã áp dụng không còn tác dụng nữa. Nhưng nếu bạn tạo mới trong registry thì cho dù bạn không áp dụng chính sách trong group policy vẫn có tác dụng nghĩa là bạn không phải sử dụng đến group policy mà chỉ cần thiết lập trong registry là đủ.

Mở Regitry Editor (regedit.exe) điều hướng đến đường dẫn

Copy

ComputerHKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer

Bên phải thêm mới một giá trị String Value có tên SettingsPageVisibility và thiết lập tương tự trong giá trị Value data:

Ví dụ: Chỉ hiện Display và Windows Update

Ví dụ: Ẩn Display và Windows Update

Tóm lại bạn cần nhớ những điều sau đây:

  • Muốn chỉ hiện một trang hoặc tập hợp trang sử dụng giá trị “showonly:”
  • Muốn ẩn một trang hoặc tập hợp trang sử dụng giá trị “hide:”
  • Uri của trang
  • Các Uri phải ngăn ngau bằng dấu chấm phẩy (;)

Qua bài này bạn biết được danh sách các chỉ mục URI của ứng dụng Settings trong Windows 10, version 1809 qua đó cũng biết mở các chỉ mục này bằng lệnh run command cũng như biết chỉ định danh sách các trang hiển thị hoặc ẩn trong ứng dụng hệ thống Settings.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago