Chia sẻ template trắng layout version 3 sử dụng trong thiết kế

Nhằm giúp các bạn muốn học thiết kế Blogspot, mình đã tạo sẵn mẫu template tối thiểu chưa có nội dung để cho các bạn thực hành. Dưới đây là liên kết tải template và những hướng dẫn cơ bản khi thực hành.

Chia sẻ template trắng layout version 3 sử dụng trong thiết kế

Bài viết tham khảo:

Liên kết tải về:

  • Linh tải: Blogger Template v3
  • Layout: version=’3′
  • Widget: version=’2′
  • Tác giả: Nguyễn Tuấn

Sử dụng template:

Đăng nhập vào Blogger, truy cập Chủ đề chọn Sao lưu / Khôi phục > Chọn tệp > Tải lên

Thiết kế tiện ích Bài đăng trên Blog:

Vào Chỉnh sửa HTML > Chuyển đến tiện ích > Blog1 > Mở rộng widget Blog1 > Tìm đến cặp thẻ <b:includable id=‘post’ var=‘post’></b:includable>, chọn mở rộng để bắt đầu thiết kế Bài đăng trên Blog.


<article class='post'><!-- Thiết kế Bài đăng trên Blog --></article>

Thiết kế các tiện ích

Truy cập Bố cục > chọn Thêm Tiện ích > Chọn tiện ích muốn thêm xong chọn Lưu > Lưu sắp xếp

Thiết kế css

Truy cập Chủ đề > Chỉnh sửa HTML > mở rộng cặp thẻ <b:skin version=‘1.3.0’></b:skin> và viết css hiển thị trong này

Thiết kế bố cục tiện ích

Truy cập Chủ đề > Chỉnh sửa HTML > mở rộng cặp thẻ <b:template-skin></b:template-skin> và viết css cho phần hiển thị cài đặt Bố cục tiện ích

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago