Chia sẻ Template làm nguồn cấp dữ liệu

Template mình tạo không sử dụng widget, tác dụng chính của nó lấy nguồn cấp của Blog khác để hiển thị dữ liệu. Ngoài ra còn có một số tính năng: có thể sử dụng ID của bất kỳ Blog nào, hiển thị bài viết theo nhãn khi click, hiển thị số bài viết, nút tải thêm bài viết và chọn cài đặt hiển thị hay không hiển thị tiêu đề, ảnh, thông tin và đoạn trích.

Xem demo: https://vietdailymotion.blogspot.com

Tính năng:

 • Sử dụng blogId: có thể sử dụng ID của bất kỳ Blog nào
 • Hiển thị bài viết theo nhãn khi click
 • Hiển thị số bài viết
 • Nút tải thêm bài viết

Liên kết tải về:

 • Linh tải: Việt Blogger Feeds Template
 • Layout: version=’3′
 • Tác giả: Nguyễn Tuấn

Hướng dẫn cài đặt template:

Đăng nhập vào Blogger, truy cập Chủ đề chọn Sao lưu / Khôi phục > Chọn tệp > Tải lên

Trường hợp khi Tải template lên báo lỗi thì chọn áp dụng 1 template mẫu mặc định bất kỳ ngay bên dưới xong mới chọn Tải lên Template

Vào chỉnh sửa HTML của Chủ đề gõ Ctrl+F tìm 670287149123457733 và thay bằng ID của Blog muốn lấy dữ liệu.

Cài đặt hiển thị:

 • numposts: số bài viết
 • snippet: số từ tóm tắt đoạn trích
 • showthumbnail: ảnh mặc định là true, không hiển thị sửa thành false
 • showmeta: thông tin tác giả và ngày đăng mặc định là true, không hiển thị sửa thành false
 • showsnippet: đoạn trích mặc định là true, không hiển thị sửa thành false

Template được thiết kế bởi tác giả Nguyễn Tuấn
Facebook: fb.com/kequaduongvodanh

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago