Chia sẻ một số tệp powershell script sử dụng trong Windows 10

Một số tệp powershell script được mình viết sẵn sử dụng trong Windows 10, các bạn tải về sử dụng hoặc tìm hiểu, ngoài ra các bạn có thể kết hợp tạo tệp batch với tùy chọn khởi chạy các tệp script,  xem bài viết chi tiết >>

Danh sách các tệp powershell script

 1. Add-AppxPackage.ps1: Thêm lại ứng dụng thuộc nhóm Store Apps cho tài khoản đang đăng nhập
 2. Add-AppxPackageAll.ps1: Thêm lại ứng dụng thuộc nhóm Store Apps cho tất cả tài khoản
 3. Checkpoint-Computer.ps1: Tạo điểm khôi phục hệ thống (Create a restore point)
 4. Disable-WindowsOptionalFeature.ps1: Tắt tính năng mặc định Windows Features đang bật
 5. Get-AppxPackage.ps1: Xem danh sách ứng dụng thuộc nhóm Store Apps cho tài khoản đang đăng nhập
 6. Get-AppxPackageAll.ps1: Xem danh sách ứng dụng thuộc nhóm Store Apps cho tất cả tài khoản
 7. Get-AppxProvisionedPackage.ps1: Xem danh sách gói cài đặt ứng dụng mặc định thuộc nhóm Store Apps
 8. Remove-AppxPackage.ps1: Gỡ bỏ ứng dụng thuộc nhóm Store Apps cho tài khoản đang đăng nhập
 9. Remove-AppxPackageAll.ps1: Gỡ bỏ ứng dụng thuộc nhóm Store Apps cho tất cả tài khoản
 10. Remove-AppxProvisionedPackage.ps1: Gỡ bỏ gói cài đặt ứng dụng mặc định thuộc nhóm Store Apps
 11. Remove-AppxProvisionedPackageAll.ps1: Gỡ bỏ tất cả gói cài đặt ứng dụng mặc định thuộc nhóm Store Apps]
 12. Remove-InstalledSoftwaresx64.ps1: Gỡ bỏ phần mềm desktop đã cài đặt 64 bit
 13. Remove-InstalledSoftwaresx86.ps1: Gỡ bỏ phần mềm desktop đã cài đặt 32 bit
 14. Restore-Computer.ps1: Khôi phục hệ thống từ điểm khôi phục hệ thống (System Restore)
 15. Start-Service.ps1: Bật lại service đang tắt
 16. Stop-Service.ps1: Tắt service đang chạy

Liên kết tải về: https://app.box.com/s/c83f80z64ujm7nhmcvlxj8uss36et6mw

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago