Chặn hệ thống tự động cài đặt ứng dụng được đề xuất khi cài cài mới Windows 10

Ứng dụng được đề xuất mà chúng ta vẫn thường quen gọi là ứng dụng quảng cáo là một nhóm ứng dụng ngẫu nhiên sẽ được tải và cài đặt tự động khi bạn cài mới Windows 10. Nhóm ứng dụng này cho phép bạn gỡ bỏ tuy nhiên sẽ rất mất thời gian, do đó bạn có thể chặn không cho phép hệ thống tải và cài đặt tự động khi bạn cài mới Windows 10.

Chính xác là khi cài mới đến phần thiết lập tài khoản và sau khi bạn tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập bằng tài khoản Microsoft thì hệ thống bắt đầu tải và cài đặt ứng dụng do đó khi máy tính kết nối mạng do đó bạn sẽ chặn hệ thống ngay từ bước này trước khi vào đến desktop.

Phương pháp chúng ta sẽ tạo 1 tệp trả lời tự động có tên AutoUnattend.xml và lưu tệp này vào cùng với usb cài đặt Windows 10, tệp trả lời có nội dung như sau:

Copy

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

    <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

        <settings pass="oobeSystem">

            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <FirstLogonCommands>

                    <SynchronousCommand wcm:action="add">

                        <CommandLine>reg add "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>

                        <Order>1</Order>

                        <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

                    </SynchronousCommand>

                    <SynchronousCommand wcm:action="add">

                        <CommandLine>reg add "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>

                        <Order>2</Order>

                        <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

                    </SynchronousCommand>

                    <SynchronousCommand wcm:action="add">

                        <CommandLine>reg add "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager" /v "SubscribedContent-338393Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>

                        <Order>3</Order>

                        <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

                    </SynchronousCommand>

                </FirstLogonCommands>

            </component>

            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <FirstLogonCommands>

                    <SynchronousCommand wcm:action="add">

                        <CommandLine>reg add "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>

                        <Order>1</Order>

                        <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

                    </SynchronousCommand>

                    <SynchronousCommand wcm:action="add">

                        <CommandLine>reg add "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>

                        <Order>2</Order>

                        <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

                    </SynchronousCommand>

                    <SynchronousCommand wcm:action="add">

                        <CommandLine>reg add "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager" /v "SubscribedContent-338393Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>

                        <Order>3</Order>

                        <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

                    </SynchronousCommand>

                </FirstLogonCommands>

            </component>

        </settings>

    </unattend>

Hiểu rõ hơn theo cách này chúng ta sẽ sử dụng lệnh command thêm khóa trực tiếp vào Registry Editor vì khóa HKEY_CURRENT_USER chỉ có khi đã tạo tài khoản. Với 3 lệnh sau đây:

Copy

reg add "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager" /v "SubscribedContent-338393Enabled

Các bạn nhớ lưu tệp này với tên AutoUnattend.xml hoặc unattend.xml định dạng All files và End-coding là UTF-8 xong các bạn lưu cùng với usb cài đặt Windows 10 như hình bên dưới

Như vậy với chỉ thủ thuật đơn giản bạn đã ngăn được hệ thống tự động cài đặt ứng dụng được đề xuất khi cài cài mới Windows 10.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago