Cách thêm lại Local Group Policy Editor trong Windows 10, version 1809 phiên bản Home và Single Language

Trình quản lý Local Group Policy Editor (gpedit.msc) là một Microsoft Management Console (MMC) snap-in cung cấp giao diện người dùng duy nhất thông qua đó tất cả các thiết lập của các đối tượng chính sách nhóm cục bộ có thể được quản lý. Group Policy có sẵn trong Windows 10 các phiên bản Pro, Education, Enterprise và Enterprise LTBS và không được tích hợp trong phiên bản Home và Single Language.

Group Policy sẽ được thêm trở lại trong Windows 10, version 1809 phiên bản Home và Single Language khi được thêm 4 gói sau đây:

– Win 32-Bit (x86)

Copy

Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.17763.1.mum

Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.17763.1.mum

Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.17763.1.mum

Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.17763.1.mum

– Win 64-Bit (x64)

Copy

Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17763.1.mum

Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.17763.1.mum

Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17763.1.mum

Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.17763.1.mum

Tất cả 4 gói này đều có sẵn trong thư mục Packages theo đường dẫn C:Windowsservicing ở bất kỳ phiên bản nào của Windows 10, chỉ là nó được kích hoạt với các phiên bản như đã đề cập ở trên và chưa được kích hoạt trong phiên bản Home và Single Language và tất nhiên chúng ta sẽ kích hoạt được nó vô cùng đơn giản. Cách làm như sau:

Bước 1: Mở dấu nhắc lệnh cmd hoặc powershell (run as admin)

Bước 2: Sử dụng lệnh sau để thêm vào hệ thống

Command Prompt

– Win 32-Bit

Copy

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.17763.1.mum

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.17763.1.mum

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.17763.1.mum

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.17763.1.mum

– Win 64-Bit

Copy

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17763.1.mum

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.17763.1.mum

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17763.1.mum

Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.17763.1.mum

PowerShell

– Win 32-Bit

Copy

Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.17763.1.mum"

Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.17763.1.mum"

Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.17763.1.mum"

Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.17763.1.mum"

– Win 64-Bit

Copy

Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17763.1.mum"

Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.17763.1.mum"

Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17763.1.mum"

Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.17763.1.mum"

Hướng dẫn tạo tệp batch

Nếu bạn muốn cài đặt tự động không phải sử dụng thủ công từng lệnh bạn có thể tạo sẵn tệp batch có nội dung như sau áp dụng cho cả nền tảng 32-Bit và 64-Bit:

Copy

@echo off

pushd "%~dp0"

dir /b C:WindowsservicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >List.txt

dir /b C:WindowsservicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>List.txt

for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"C:WindowsservicingPackages%%i"

pause

Lưu tệp batch với tên ví dụ gpedit.cmd định dạng All files, Chuột phải tệp batch chọn run as admin

Các gói packages sẽ được thêm vào tự động.

View Comments

2 thoughts on “Cách thêm lại Local Group Policy Editor trong Windows 10, version 1809 phiên bản Home và Single Language

  1. Bạn tạo tệp batch giống như của mình ở trên là cài đặt được cho tất cả các bản Windows 10 thấp hơn cũng được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago