Cách tạo URL chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội

Khi bạn chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội cần hai yếu tố: URL chia sẻ và thẻ meta. Mỗi mạng xã hội đều dùng các URL chia sẻ khác nhau nhưng gộp chung lại vẫn sử dụng các thẻ dữ liệu chính: Liên kết, Tiều đề, Mô tả, Tóm tắt. Cái khó khi áp dụng với thẻ dữ liệu Blogger phải đọc được và không bị lỗi.

Cách tạo URL chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội

Blogger cung cấp sẵn các thẻ dữ liệu mặc định, tuy nhiên khi áp dụng vào URL chia sẻ cần sử dụng expr đọc dữ liệu. Yêu cầu phải thật chính xác nếu không sẽ bị lỗi không hiển thị được tiện ích Blog1.

Dưới đây là một số URL chia sẻ của các trang mạng xã hội, các bạn tham khảo

+ Facebook

Copy

<a expr:href="&quot;https://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:blog.url.canonical + &quot;&amp;t=&quot; + data:post.title" target="_blank" rel="nofollow" title="Chia sẻ với Facebook">Chia sẻ với Facebook</a>

+ Twitter

Copy

<a expr:href="&quot;https://twitter.com/intent/tweet?url=&quot; + data:blog.url.canonical + &quot;&amp;text=&quot; + data:post.snippet" target="_blank" rel="nofollow" title="Chia sẻ với Twitter">Chia sẻ với Twitter</a>

Nếu widget Blog1 version 2 thay data:post.snippet thành data:post.snippets.short

+ Google Plus

Copy

<a expr:href="&quot;https://plus.google.com/share?url=&quot; + data:blog.url.canonical" target="_blank" rel="nofollow" title="Chia sẻ với Google+">Chia sẻ với Google+</a>

+ Pinterest

Copy

<a expr:href="&quot;https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=&quot; + data:blog.url.canonical + &quot;&amp;description=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;media=&quot; + data:post.firstImageUrl" target="_blank" rel="nofollow" title="Chia sẻ với Pinterest">Chia sẻ với Pinterest</a>

Nếu là widget Blog1 version 2 thay data:post.firstImageUrl thành data:post.featuredImage

+ Linkedin

Copy

<a expr:href="&quot;https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=&quot; + data:post.url.canonical" target="_blank" rel="nofollow" title="Chia sẻ với Linkedin">Chia sẻ với Pinterest</a>

+ Email

Copy

<a expr:href="&quot;https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=&quot; + data:blog.blogId + &quot;&amp;postID=&quot; + data:post.id" target="_blank" rel="nofollow" title="Gửi Email">Gửi Email</a>

Các URL trên mặc định sẽ mở ra một tab mới trong trình duyệt, nếu bạn muốn sử dụng cửa sổ bật lên (popup) thì thêm đoạn sau trong thẻ tag a

Copy

onclick="javascript:window.open(this.href, '','menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;"

Ví dụ:

Copy

<a expr:href="&quot;https://plus.google.com/share?url=&quot; + data:blog.url.canonical" onclick="javascript:window.open(this.href, '','menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;" target="_blank" rel="nofollow" title="Chia sẻ với Google+">Chia sẻ với Google+</a>

Ngoài ra URL chia sẻ cần kết hợp với các thẻ meta: Liên kết, Tiêu đề, Mô tả và Ảnh mới hiển thị đầy đủ thông tin. Các thẻ meta cần thiết:

Copy

<meta content='' property='og:title'/>

<meta content='' property='og:description'/>

<meta content='' property='og:url'/>

<meta content='' property='og:image'/>

Đọc thêm:

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago