Cách tạo hồ sơ người dùng cố định làm nguồn sao chép cho các tài khoản tạo mới

Một hồ sơ người dùng cố định là một hồ sơ người dùng di động đã được cấu hình sẵn bởi quản trị viên hệ thống để chỉ rõ các thiết lâ cho người dùng. Cài đặt thường được định nghĩa trong một cấu hình bắt buộc bao gồm (nhưng không giới hạn): biểu tượng hay lối tắt ứng dụng xuất hiện trên desktop, ảnh nền hay theme mặc định, những tùy chọn trong bảng điều khiển Control Panel, lựa chọn máy in và nhiều hơn nữa.

copy-profile
copy-profile

Hiểu theo cách đơn giản như sau khi quản trị viên tạo ra và lưu một một hồ sơ cố định trên Windows 10 trong đó đã bao gồm các thiết lập tùy chỉnh, cá nhân hóa, các tệp hay thư mục đã lưu trong các thư mục Desktop, Documents, Download, Music…từ tài khoản mặc định có tên Default, và khi quản trị viên tạo một tài khoản mới thì hồ sơ người dùng mới sẽ được sao chép từ tài khoản mặc định sang tài khoản được tạo mới.

Làm thế nào để tạo ra một hồ sơ người dùng cố định

Đầu tiên, bạn tạo một user profile mặc định với các tùy chỉnh mà bạn muốn, chạy Sysprep với CopyProfile tham số để true trong answer file, sao chép  tùy chỉnh user profile mặc định đến một nới cố định hoặc trên một mạng chia sẻ, và sau đó bạn đổi tên cấu hình để làm cho nó bắt buộc.

Để tạo ra một hồ sơ người dùng mặc định

1. Cài đặt Windows 10 chờ cho đến khi màn hình thiết lập ngôn ngữ xuất hiện hãy bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+F3 để khởi động lại vào chế độ Audit (chế độ chỉnh sửa).

2. Cấu hình các thiết lập cho Windows mà bạn muốn bao gồm trong hồ sơ người dùng mặc định. Ví dụ, bạn có thể cấu hình các thiết lập màn hình nền, gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng mặc định, cài đặt phần mềm và tạo lối tắt ra desktop, cá nhân hóa trong Control Panel, lưu tệp hay thư mục….

3. Sử dụng lệnh Remove-AppxProvisionedPackage trong PowerShell để gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng mặc địnhví dụ:

Xem bài viết: Danh sách ứng dụng mặc định trong Windows 10, version 1809

4. Cấu hình Start Layout

Thiết lập ghim ứng dụng, phần mềm vào Start menu sau đó chạy PowerShell bằng quyền admin, sử dụng lệnh sau xuất tệp LayoutModification.xml lưu vào thư mục Shell của tài khoản Default và tài khoản Administrator

Copy
export-startlayout -path C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsShellLayoutModification.xml

export-startlayout -path C:UsersAdministratorAppDataLocalMicrosoftWindowsShellLayoutModification.xml


5. Tạo một tập tin trả lời tự động (Unattend.xml) mà đặt tham số CopyProfile là true. Các tham số CopyProfile khi chạy Sysprep để sao chép thư mục profile của người dùng hiện đã đăng nhập vào user profile mặc định.

Copy
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<unattend xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:unattend”>

<settings pass=”specialize”>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-Shell-Setup” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<copyprofile>true</copyprofile>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-Shell-Setup” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<copyprofile>true</copyprofile>

</component>

</settings>

</unattend>


5. Sao chép tệp Unattend.xml vào thư mục Sysprep theo đường dẫn C:WindowsSystem32, sau đó chuột phải sysprep chọn run as admin cấu hình như hình minh họa bên dưới

sysprep
sysprep

Quá trình sysprep chạy, khởi động lại máy tính và bắt đầu vào màn hình OOBE. Hoàn tất thiết lập, và sau đó đăng nhập máy tính sử dụng một tài khoản có quyền quản trị địa phương. hoặc tài khoản Microsoft.

6. Kích chuột phải vào Start, đi đến Control Panel >System and Security> System > Advanced system settings> Trong phần User Profiles chọn Settings…

  • Trong User Profiles , chọn tài khoản mặc định Default Profile và sau đó nhấp vào Copy To
  • Trong ô Copy Profile to chọn đường dẫn để lưu thư mục profile và đặt tên nó là profile.v5 ( nếu là Windows Version 1511 ) và profile.v6 ( nếu là Windows Version 1607 )
  • Trong Permitted to use, nhấp vào Change.
  • Trong ô Select User or Group điền tên everyone sau đó nhấn Check Names và nhấn Ok
  • Tiếp tục nhấn OK để sao chép user profile mặc định.

Hình minh họa

profilev6
profilev6

7. Trong File Explorer mở tùy chọn xem file ẩn, rồi điều hướng đến thư mục nơi bạn lưu trữ các bản sao của hồ sơ, đổi tên Ntuser.dat thành Ntuser.man.

profilev6
profilev6

Làm thế nào để áp dụng một hồ sơ người sử dụng cố định cho người sử dụng mới

Để áp dụng một hồ sơ người sử dụng bắt buộc cho người sử dụng

1. Tạo một tài khoản sử dụng mới

2. Chuột phải Start chọn Computer Management điều hướng đến Local Users and Groups> Users> Chuột phải vào tài khoản mới chọn Properties chuyển qua tab Profile điền đường dẫn đến thư mục profile đã lưu và đổi tên từ ví dụ C:Windowsprofile.v6 thành C:Windowsprofile

create-new-local-user-account
create-new-local-user-account

3. Tắt màn hình hoạt họa quảng cáo Microsoft sau khi đăng nhập tài khoản mới mở Local Group Policy (gpedit.msc) và điều hướng đến giá trị sau:

Copy
Computer Configuration > Administrative Templates > System > Logon > Show first sign-in animation = Disabled

Hoặc tắt nhanh trong dấu nhắc lệnh cmd thêm lệnh sau:

Copy
reg add "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem" /v "EnableFirstLogonAnimation" /t REG_DWORD /d 0 /f

4. Bấm tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del chọn Switch user hoặc Sign out và đăng nhập bằng tài khoản mới tạo

copy-profile
copy-profile

Chờ một chút thời gian cho quá trình sao chép từ hồ sơ người dùng mặc định sang người dùng mới

5. Sau khi đăng nhập vào desktop, nếu tài khoản được tạo mới được thiết lập quyền quản trị viên lập lại bước 2 và xóa đường dẫn đi rồi nhấp OK hoàn tất.

Nếu tài khoản không được thiết lập quyền quản trị thì sign out và sign in bằng tài khoản có quyền quản trị để thao tác.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago