Cách gỡ bỏ tính năng mặc định của Windows 10 vĩnh viễn

Windows 10 cung cấp sẵn một số tính năng mặc định tương ứng với phiên bản, trong đó một vài tính năng được bật (kích hoạt) và cũng có nhiều tính năng chưa được bật và bạn hoàn toàn có thể tháo bỏ những tính năng này mà không gây ảnh hưởng đến hệ thống.

go bo tinh nang mac dinh windows 10
go bo tinh nang mac dinh windows 10

Cái khó nhất ở đây làm sao xác định đúng gói cài đặt của tính năng muốn gỡ. Trước hết cần xác định gói cài đặt tính năng được lưu trữ theo đường dẫn sau đây:

Copy
C:WindowsservicingPackages

Ngoài ra các giá trị registry của tính năng được lưu theo đường dẫn

Copy
ComputerHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionComponent Based ServicingPackageIndex

ComputerHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionComponent Based ServicingPackages


 

Mẹo: Để xác định gói tương ứng với tên của tính năng chỉ cần xác định một vài từ gợi ý, ví dụ như tính năng Hyper-V thì chỉ cần tìm từ gợi ý HyperV là được.

Cách gỡ bỏ tính năng mặc định của Windows 10 vĩnh viễn

go bo tinh nang mac dinh windows 10 2
go bo tinh nang mac dinh windows 10 2

Có 2 cách tháo bỏ tính năng đó là tháo online khi đã cài đặt Windows và tháo offline khi mount tệp install.wim ra chỉnh sửa. Tuy nhiên cần lưu ý nếu như tháo online có thể thêm lại nhưng khi đã tháo offline không thể thêm lại được trừ khi có gói package (.cab) của tính năng.

Để gỡ bỏ những tính năng của Windows 10 trong Windows Features chúng ta sẽ gỡ bỏ gói package của tính năng thông qua cmd hoặc powershell. Nhưng do đây đều là những gói tính năng hệ thống, được bảo vệ cho nên chúng ta cần loại bỏ bảo vệ tính năng thì mới gỡ bỏ gói tính năng được.

1. Gỡ bỏ tính năng online

Bước 1: Mở Registry Editor điều hướng đến khóa

Copy
HKEY_LOCAL_MACHINEwimsoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionComponent Based ServicingPackages

Chuột phải vào khóa tên Packages chọn Permissions… làm theo như hình bên dưới

go bo tinh nang mac dinh windows 10 3
go bo tinh nang mac dinh windows 10 3

– Tạo tệp batch lấy tên remove-package.cmd với nội dung:

Copy
@echo off

set key=HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionComponent Based ServicingPackages

for /f “tokens=*” %%a in (‘reg query “%key%” ^| findstr /c:HyperV ‘) do (

reg delete “%%aOwners” /f

reg add “%%a” /v “Visibility” /t REG_DWORD /d 1 /f

)

for /f “tokens=4” %%a in (‘dism /online /get-packages ^| findstr /c:HyperV ‘) do (

dism /online /remove-package /packagename:”%%a”

)

pause


Với HyperV là tên gói tính năng Hyper-V. Chạy tệp remove-package.cmd bằng quyền admin đợi cho đến khi hoàn thành nhấn bất kỳ phím nào để tắt.

2. Gỡ bỏ tính năng Offline

Gỡ Offline là gỡ trực tiếp trong bộ cài Windows 10. Phần này yêu cầu mount tệp install.wim trong bộ cài win sau đó tháo gói pacakage của ứng dụng xong unmount lại tệp install.wim. Phương pháp làm như sau:

Trong một ổ đĩa nào còn trống dung lượng ví dụ như ô E, tạo mới lần lượt các thư mục sau:

– Thư mục images, trong thư mục images tạo mới thư mục x64
– Thư mục mount, trong thư mục mount tạo mới thư mục windows
– Thư mục windows, trong thư mục windows tạo mới thư mục win10_x64

Đầu tiên mount file iso Win 10 ra ổ ảo copy tất cả vào thư mục win10_x64 trong thư mục windows sau đó chạy cmd với quyền admin

– Kiểm tra phiên bản Windows trong tệp install.wim

Copy
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:windowswin10_x64sourcesinstall.wim

– Trích xuất phiên bản từ tệp install.wim gốc thành tệp install.wim mới lưu trong thư mục x64 của thư mục images

Copy
Dism /Export-Image /SourceImageFile:E:windowswin10_x64sourcesinstall.wim /SourceIndex:5 /DestinationImageFile:E:imagesx64install.wim

Với 5 tương ứng với phiên bản Windows muốn trích xuất

go bo tinh nang mac dinh windows 10 4
go bo tinh nang mac dinh windows 10 4

– Mount tệp install.wim trong thư mục x64 vào thư mục windows trong thư mục mout

Copy
Dism /Mount-Image /ImageFile:E:imagesx64install.wim /Index:1 /MountDir:E:mountwindows

– Load tệp cấu hình SOFTWARE trong đường dẫn E:mountwindowsWindowssystem32config

Copy
reg load HKLMwimsoftware E:mountwindowsWindowssystem32configSOFTWARE

Mở Registry Editor điều hướng đến khóa

Copy
HKEY_LOCAL_MACHINEwimsoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionComponent Based ServicingPackages

Chuột phải vào khóa tên Packages chọn Permissions…làm theo như hình bên dưới

go bo tinh nang mac dinh windows 10 5
go bo tinh nang mac dinh windows 10 5

– Tạo tệp batch lấy tên reg-query.cmd với nội dung:

Copy
@echo off

set key=HKLMwimsoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionComponent Based ServicingPackages

for /f “tokens=*” %%a in (‘reg query “%key%” ^| findstr /c:HyperV ‘) do (

reg delete “%%aOwners” /f

reg add “%%a” /v “Visibility” /t REG_DWORD /d 1 /f

)

pause


Với HyperV là tên gói cài đặt của tính năng Hyper-V. Chạy tệp reg-query.cmd bằng quyền admin đợi cho đến khi hoàn thành nhấn bất kỳ phím nào để tắt

– Unload tệp cấu hình SOFTWARE

Copy
reg unload HKLMwimsoftware

– Tạo tệp batch lấy tên remove-apps.cmd với nội dung:

Copy
@echo off

for /f “tokens=4” %%a in (‘dism /Image:E:mountwindows /get-packages ^| findstr /c:HyperV ‘) do (

dism /Image:E:mountwindows /remove-package /packagename:”%%a”

)

pause


Với HyperV là tên gói cài đặt của tính năng Hyper-V. Chạy tệp remove-apps.cmd bằng quyền admin đợi cho đến khi hoàn thành nhấn bất kỳ phím nào để tắt.

– Kiểm tra gói ứng dụng hoặc tính năng có thể gỡ bỏ

Copy
Dism /Image:E:mountwindows /Get-Packages | findstr "Package Identity"

– Gỡ bỏ gói tính năng:

Copy
Dism /Image:E:mountwindows /Remove-Package /Packagename:

Ví dụ:

Copy
Dism /Image:E:mountwindows /Remove-Package /Packagename:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17134.1

– Unmount tệp install.wim

Copy
Dism /Unmount-Image /MountDir:E:mountwindows /Commit

– Xóa tệp install.wim gốc

Copy
del E:windowswin10_x64sourcesinstall.wim /s

Lưu ý: Nếu ko muốn xóa thì di chuyển tệp install.wim vào nơi khác

– Di chuyển tệp install.wim mới trong thư mục x64 vào thư mục sources của thư mục win10_x64

Copy
move E:imagesx64install.wim E:windowswin10_x64sourcesinstall.wim

Đọc thêm:

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *