Cách đặt tên và mô tả cho Windows khi chụp tệp hình ảnh gắn kết

Khi chụp tệp hình ảnh gắn kết install.wim chúng ta vẫn thường chỉ đặt tên Name cho Windows mà vẫn còn thiếu một bước đó là thêm mô tả Description.

Lấy ví dụ minh họa khi chụp tệp install.wim bằng công cụ imagex.exe có sẵn trong Win PE như sau:

Copy
imagex /capture C: E:imagesinstall.wim "Windows 10 Pro" /compress maximum /verify

Trong đó:

  • C: phân vùng cần chụp
  • E:imagesinstall.wim: đường dẫn đến thư mục lưu tệp install.wim
  • Windows 10 Pro: tên của Windows

Do đó để thêm Description, sử dụng imagex thêm như sau:

Copy
imagex /info E:imagesinstall.wim 1 "Windows 10 Pro" "Windows 10 Pro"

Trong trường hợp nếu làm trực tiếp trong Windows có thể sử dụng một trong hai cách sau đây

Cách 1: Sử dụng imagex.exe

Liên kết tải về:
Win 32-bit: imagex.exe
Win 64-bit: imagex.exe

Lưu công cụ imagex.exe vào thư mục System32

Sử dụng cú pháp lệnh imagex như sau:

Copy
imagex /info <sourcesinstall.wim> <Index> "Name" "Description"

Trong đó:

  • sourcesinstall.wim: đường dẫn đến tệp install.wim hoặc install.esd
  • Index: tham số tương ứng phiên bản Windows
  • Name: tên của Windows
  • Description mô tả Windows

Ví dụ:

Copy
imagex /info E:imagesx86install.wim 1 "Windows 10 Pro" "Windows 10 Pro"

Với tệp install.esd

Copy
imagex /info E:windowswin10_x86sourcesinstall.esd 1 "Windows 10 Pro" "Windows 10 Pro"

Ảnh minh họa

set-image-name-and-description
set-image-name-and-description

Cách 2: Sử dụng phần mềm WinToolkit

Liên kết tải về: WinToolkit v1.6.0.1
Chạy phần mềm WinToolkit chọn All-In-One Intergrator

wim-manager-1
wim-manager-1

Trong giao diện WIM Manager chọn Browse > Browse for Wim > điều hướng đến tệp install.wim

wim-manager
wim-manager

Chọn tab Edit bên dưới chọn Edit Display Name (đặt tên) hoặc Edit Display Description (đặt mô tả), điền tên xong bấm OK. Cuối cùng chọn tab Rebuild

Để xem thông tin phiên bản Windows của tệp định dạng wim hoặc esd sử dụng cú pháp lệnh:

Copy
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:souresinstall.wim

Trong đó:

  • souresinstall.wim: đường dẫn đến tệp install.wim hoặc install.esd

Ví dụ:

Copy
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:imagesx86install.wim

Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:windowswin10_x86sourcesinstall.esd


Ảnh minh họa:

set-image-name-and-description-1
set-image-name-and-description-1
View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago