Cách cấu hình sao chép tệp tự động từ tài khoản hiện tại sang tài khoản tạo mới

Trong Windows 10 bạn có thể cấu hình sao chép tất cả mọi thứ từ tài khoản của bạn sang tài khoản mà bạn tạo mới. Sao chép ở đây có thể hiểu là sao chép tệp, thư mục, lối tắt (shorcut) của phần mềm, ứng dụng… từ tài khoản người dùng hiện tại sang tài khoản người dùng mới trong lần đăng nhập đầu tiên. Ngoài ra bạn cũng có thể cấu hình ghim ứng dụng, phần mềm vào Start menu áp dụng cho tài khoản được tạo mới và bạn cũng có thể chặn Windows tự động cài đặt ứng dụng được đề xuất khá dễ dàng.

copy-profile
copy-profile

Bài viết gồm những phần chính:

1. Sao chép tệp, thư mục…

Trong thư mục Users của phân vùng hệ thống lưu những thư mục của tài khoản người dùng mặc định và tài khoản đã được tạo và trong mỗi thư mục tài khoản đều được bố trí các thư mục giống nhau như thư mục Desktop, Documents, Downloads…

Nếu bạn muốn sao chép tất cả từ những thư mục mặc định của người dùng hiện tại sang tài khoản mới bạn có thể sử dụng tài khoản ẩn tên Default làm nguồn sao chép vì Windows được cấu hình sao chép tự động từ tài khoản này sang tài khoản mới. Lấy ví dụ bạn muốn sao chép tệp nào đó từ thư mục Downloads của tài khoản hiện tại sang thư mục Downloads của tài khoản mới thì bạn lưu tệp này vào thư mục Downloads của thư mục tài khoản Default.

Như vậy bạn muốn sao chép tệp, thư mục, lối tắt (shorcut) của phần mềm, ứng dụng… nào thì cứ sao chép vào thư mục tương ứng của thư mục ẩn Default.

2. Chặn Windows tự động cài ứng dụng được đề xuất

Thông thường khi bạn tạo tài khoản mới bạn sẽ thấy Windows sẽ tự động cài lại tất cả các ứng dụng mặc định nếu thư mục cài đặt của ứng dụng còn lưu trong hệ thống. Cụ thể ứng dụng mặc định của Windows 10 được chia thành hai loại ứng dụng WindowsApps có thể tại từ Store và ứng dụng hệ thống SystemApps, ngoài ra Windows tự động cài ứng dụng được đề xuất do đó bạn có thể chặn bằng cách sau:

Trong dấu nhắc lệnh cmd (run as admin) thêm lệnh sau để thêm giá trị khóa trực tiếp vào resgistry

Copy
reg add "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add “HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager” /v “SystemPaneSuggestionsEnabled” /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionContentDeliveryManager” /v SubscribedContent-338388Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f


3. Bố trí lại Start Layout

Phần này bạn có thể bố trí ghim ứng dụng, phần mềm đã được cài vào Start menu bằng cách cấu hình bố trí Start Layount bằng tệp xml áp dụng cho tất cả tài khoản đang sử dụng trong một nhóm. Cách làm như sau:

Khởi chạy powershell (run as admin) sử dụng lệnh sau xuất tệp CustomLayout.xml ra desktop

Copy
export-startlayout -path "C:UsersTuanDesktopCustomLayout.xml"

Thay Tuan bằng tên thư mục tài khoản của bạn

Khi có được tập tin CustomLayout.xml bạn có thể sao chép nó vào thư mục Desktop của tài khoản Default và sẽ sử dụng tệp tại thư mục này áp dụng cho tất cả tài khoản, sau này cứ bất cứ khi nào tạo tài khoản mới thì tài khoản đó mặc định sẽ được bố trí Start Layout miễn là tập tin CustomLayout.xml còn được lưu trong thư mục Desktop.

Phần áp dụng tập tin CustomLayout.xml có thể áp dụng trong Registry Editor bằng cách thêm trực tiếp trong cmd như sau:

Copy
reg add "HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsExplorer" /v "LockedStartLayout" /t REG_DWORD /d "1" /f

reg add “HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsExplorer” /v “StartLayoutFile” /t REG_EXPAND_SZ /d “C:UsersDefaultDesktopCustomLayout.xml” /f


Nếu Windows có nền tảng 64-bit thì thêm hai khóa sau:

Copy
reg add "HKLMSOFTWAREWOW6432NodePoliciesMicrosoftWindowsExplorer" /v "LockedStartLayout" /t REG_DWORD /d "1" /f

reg add “HKLMSOFTWAREWOW6432NodePoliciesMicrosoftWindowsExplorer” /v “StartLayoutFile” /t REG_EXPAND_SZ /d “C:UsersDefaultDesktopCustomLayout.xml” /f


Trong đó CustomLayout.xml là tập tin được cấu hình và C:UsersDefaultDesktopCustomLayout.xml là đường dẫn đến tập tin CustomLayout.xml. Lưu ý bạn có thể lưu tập tin CustomLayout.xml ở bất kỳ thư mục nào và ổ đĩa nào miễn là tập tin này không bị xóa hoặc đường dẫn sai.

4. Tắt màn hình hoạt họa

Thêm trực tiếp giá trị khóa sau vào registry trong dấu nhắc lệnh cmd

Copy
reg add "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem" /v "EnableFirstLogonAnimation" /t REG_DWORD /d 0 /f

Khi tạo tài khoản mới xong, bấm tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del chọn Switch user hoặc Sign out và đăng nhập bằng tài khoản mới tạo

copy-profile
copy-profile

Lưu ý: bạn có thể bỏ qua phần nào nếu không thích vì cả ba phần trên độc lập với nhau. Kể từ giờ khi bạn tạo tài khoản mới thì tất cả những gì bạn đã cấu hình ở trên đều được sao chép sang tài khoản mới áp dụng cho tất cả tài khoản.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago