Các lệnh command sử dụng shutdown, restart, hibernate và log off

Sử dụng lệnh shutdown kèm theo các tham số tùy chọn phía sau nó trong command prompt cho phép bạn tắt, khởi động, ngủ đông máy tính hay đăng xuất tài khoản.

Lệnh command sử dụng là shutdown kèm theo các tham số tùy chọn phía sau nó như sau:

– Hiển thị tất các tùy chọn

Copy

shutdown /?

Một vài lệnh shutdown kết hợp với tham số tùy chọn như sau:

– Tắt máy tính (shutdown)

Copy

shutdown /s /f /t 00

hoặc

Copy

shutdown /p

– Tắt máy tính và khi bật trở lại sẽ boot vào firmware áp dụng với máy tính có uefi firmware boot

Copy

shutdown /s /fw /t 00

– Khởi động máy tính (restart)

Copy

shutdown /r /f /t 00

– Khởi động máy tính nhưng vào màn hình Choose an option

Copy

shutdown /r /o /f /t 00

Hình minh họa

– Tắt máy tính bằng chế độ ngủ đông (hibernate)

Copy

shutdown /h

Yêu cầu máy tính cần bật chế đô ngủ đông

– Đăng xuất tài khoản (sign out or log off)

Copy

shutdown /l

Mở rộng bạn có thể tạo tệp batch kết hợp sử dụng tùy chọn ví dụ yêu cầu khởi động máy tính hoàn thành hành động trước đó

Copy

echo.You must restart the computer to complete this operation.

choice /c YN /n /m "Would you like to restart now? (Y/N) "

if %errorlevel% EQU 1 shutdown /r /f /t 00

if %errorlevel% EQU 2 exit

Bài viết tham khảo: Cách sử dụng tùy chọn choice command và set command trong viết tệp batch

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago