3 cách tạo tệp batch xem nhanh thông tin phiên bản Windows

Để xem thông tin về Windows chúng ta có nhiều cách một trong số đó tạo batch file hoặc powershell script. Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn 3 cách tạo batch file xem nhanh thông tin cơ bản hệ điều hành Windows đang cài đặt trong máy tính.

Cách 1: Sử dụng systeminfo

Copy

@echo off

title About Windows

echo.Check information about Windows

echo.

systeminfo | findstr /b /c:"Host Name" /c:"OS Name" /c:"OS Version" /c:"System Type" /c:"Product ID" /c:"Registered Owner"

echo.

pause

Cách 2 Sử dụng wmic os

Copy

@echo off

title About Windows

echo.Check information about Windows

wmic os get CSName,Caption,Version,SerialNumber,OSArchitecture,RegisteredUser /format:list

pause

Cách 3 Sử dụng reg query

Copy

@echo off

title About Windows

set key=HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion

echo.Check information about Windows

echo.

echo.Computer Name:  %computername%

for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "ProductName"') do set "ProductName=%%~b" 

  echo.OS Name:   %ProductName%

)

for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "CurrentBuild"') do set "CurrentBuild=%%~b" 

  echo.OS Build:   %CurrentBuild%

)

for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "RegisteredOwner"') do set "RegisteredOwner=%%~b" 

  echo.Registered Owner: %RegisteredOwner%

)

for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "ProductId"') do set "ProductId=%%~b" 

  echo.Product Id:   %ProductId%

)

IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (

  echo.System Type:   64-bit Operating System

) ELSE (

  echo.System Type:   32-bit Operating System

)

echo.

pause

Như vậy bằng cách sử dụng một trong những cách tạo batch file ở trên bạn có thể xem thông tin cơn bản của hệ điều hành Windows đã cài đặt trong máy tính. Hi vọng bài viết có ích cho bạn!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago